جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

3 نتیجه جستجو برای:

1

چرانیمکره ی جنوبی سردترازنیمکره ی شمالی است؟

طول تابستان درنیمکره ی شمالی ۹۳روز(تیر،مردادوشهریور)ودرنیکره ی جنوبی ۸۹روز(دی وبهمن واسفند)است یعنی نیمکره ی شمالی درهرسال ۴روزبیشترازنیکره ی جنوبی گرمادریافت می دارد.برعکس زمستان نیمکره ی شمالی ۸۹روزوجنوبی ۹۳ روزاست .درنتیجه نیمکره ی جنوبی ۴روزبیشترازنیمکره ی شمالی سردمی شود.پس به طورکلی نیمکره ی جنوبی سالانه ۸ روزکمترازشمالی گرما دریافت می کند. دلیل دوم ،سطح منطقه ی […]

2

بادسنج وباران سنج چیست؟

باران‌سنج ابزاری است که با آن میزان بارندگی را در مدت زمانی معینی اندازه می‌گیرند.[۱] برای اندازه گیری مقدار بارش باران از وسیله ای به نام باران سنج استفاده می شود .واحد اندازه گیری باران میلی متر است . نوع معمولی باران سنج به شکل یک استوانه با در پوش متحرک است . در داخل […]