پایه ی اول تاششم ابتدایی

نوشته‌ها

چرانیمکره ی جنوبی سردترازنیمکره ی شمالی است؟

طول تابستان درنیمکره ی شمالی ۹۳روز(تیر،مردادوشهریور)ودرنیکره ی جنوبی ۸۹روز(دی وبهمن واسفند)است یعنی نیمکره ی شمالی درهرسال ۴روزبیشترازنیکره ی جنوبی گرمادریافت می دارد.برعکس زمستان نیمکره ی شمالی ۸۹روزوجنوبی ۹۳ روزاست .درنتیجه نیمکره ی جنوبی ۴روزبیشترازنیمکره ی شمالی سردمی شود.پس به طورکلی نیمکره ی جنوبی سالانه ۸ روزکمترازشمالی گرما دریافت می کند.

دلیل دوم ،سطح منطقه ی یخ است کهدرنیمکره ی شمالی ازعرض ۸۱تا۹۰ درجه گسترده شده وجنوبی ازعرض ۷۲ تا۹۰ درجه .بنابراین سطح منطقه ی یخی قطب جنوب ۴مرتبه بیشترازسطح منطقه ی یخی درقطب شمال است واین باعث سردی بیشترقطب جنوب می شود.

بادسنج وباران سنج چیست؟

باران‌سنج ابزاری است که با آن میزان بارندگی را در مدت زمانی معینی اندازه می‌گیرند.[۱] برای اندازه گیری مقدار بارش باران از وسیله ای به نام باران سنج استفاده می شود .واحد اندازه گیری باران میلی متر است . نوع معمولی باران سنج به شکل یک استوانه با در پوش متحرک است . در داخل استوانه لوله ای باریک و دراز وجود دارد. این لوله میزان باران رانشان می دهد و سر آن به قیف متصل است . باران از روی قیف داخل لوله می رود . سطح این قیفها ده برابر سطح لوله است ، به این ترتیب که اگر یک میلی مترباران بر سطح قیف ببارد، ده میلی متر از لوله را پر خواهد کرد. سپس مقدار باران در لوله به وسیله خط کش اندازه گیری می شود به ازای هر ده میلی متراز لوله پر شود ، یک میلی متر به عنوان میزان بارندگی ثبت می شود اگرباران خیلی شدید باشد که لوله پر شود، آب اضافی از لوله سرریز شده و به استوانه می ریزد . سپس مقدار باران داخل لوله را اندازه گیری می کنند و بعد از آن آب داخل استوانه را به لوله منتقل و آن را هم اندازه گیری می کنند. میزان بارندگی برابر است با جمع این دو مقدار، باران سنج معمولاً در روی زمین هایی که که به دور از ساختمان و خالی از درخت باشند قرار داده می شود تا این اندازه گیری دقیق و درست انجام شود. گونه‌ای از آن برف‌سنج است.
بادسنج دستگاهی برای سنجش سرعت باد است. بطور کلی بادسنج‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی سرعت باد را اندازه می‌گیرند و گروه دیگر فشار باد را. اما از آنجا که سرعت و فشار باد با هم رابطه دارند، با سنجش هر یک از این دو کمیت می‌توان دیگری را محاسبه نمود.