برگه‌ها

نرم افزار آموزشی دوم

۱- آزمون تسنی ریاضی به صورت فایل فلش

۲ – تفریق اعداد ریاضی دوم( به صورت فایل فلش)

۳ – تفریق فرایندی ریاضی دوم( به صورت فایل فلش)

۴ – جمع اعداد ریاضی دوم( به صورت فایل فلش)

۵ – ساعت آموزشی کاربردی به صورت فایل  فلش (۱)

۶ – نرم افزارساعت آموزشی کاربردی چندمنظوره (۲)

۷ – ترازوی آموزشی برای وزن کردن(فایل فلش)

۸ – نرم افزارآموزشی جمع اعدادتک رقمی

۹ – چرتکه ی آموزشی اعداد(فایل فلش)

نرم افزارآموزشی اول

۱- نرم افزار۷سوره ی کوتاه قرآن پایه ی اول

۲- نرم افزارسوره ی کوثر

۳- نرم افزارسوره ی توحید

۴ – نرم افزارآموزش نشانه ی آ

۵ – نرم افزارعملیان جمع(ریاضی)

۶ – نرم افزارعملیان جمع بااستفاده ازمحور(ریاضی)

۷ – نرم افزارپیک الکترونیک فارسی

۸ – نرم افزارپیک الکترونیک علوم

۹ – نرم افزارپیک الکترونیک ریاضی

۱۰ – آموزش نشانه ی آ(فارسی)

۱۱ – آموزش سوره ی ناس (قرآن)

۱۲ – آموزش قرآن اول ابتدایی

۱۳ – ریاضی جمع باانگشت (اول ابتدایی)

۱۴ – نرم افزارعلوم (فصل زمستان)

۱۵ – نرم افزارجدول سودوکو(ریاضی)

۱۶ – نرم افزارمربع شگفت انگیز(ریاضی)

۱۷ – نرم افزارنگاره های فارسی اول

۱۸ – نرم افزارریاضی عملیات جمع

۱۹ – نرم افزارریاضی عملیات جمع بااستفاده ازمحور(آموزش ابتدایی)

۲۰ – نرم افزارآموزش فصل ها(آموزش ابتدایی)

۲۱ – نرم افزارریاضی اعدادتک رقمی(آموزش ابتدایی)

۲۲ – نرم افزارعلوم (جانوران بچه زا)

۲۳ – نرم افزارآزمون ریاضی (آموزش ابتدایی)

۲۴ – نرم افزارآزمون چهارجوابی نگاره ی اول فارسی

۲۵ – نرم افزارآشنایی با جمع اعداد

۲۶ – نرم افزارآشنایی با ساعت

۲۷ – نرم افزارجانوران مفید(علوم اول ابتدایی)

۲۸ – نرم افزار جمع اعداد تک رقمی روی محور(ریاضی اول ابتدایی)