برگه‌ها

نرم افزارآموزشی ششم

۱- فایل آموزشی فلش (اندازه گیری زاویه)

۲ – فایل آموزشی فلش (مساحت)

۳ – فایل آموزشی فلش (تقارن)

۴ – فایل آموزشی فلش (تقارن ۲)

۵ – ۸۵ فایل آموزشی فلش (فارسی ششم)

۶ – نرم افزارقرآن پایه ی ششم ابتدایی

۷ – نرم افزارتبدیل واحد ریاضی ششم ابتدایی

۸ – نرم افزارپارسی راپاس بداریم(شاهنامه ی فردوسی)ششم ابتدایی

نرم افزارآموزشی پنجم

۱-  فایل آموزشی ریاضی پنجم(ضرب کسرها)

۲ –  فایل آموزشی ریاضی پنجم(ضرب اعداددر کسرها)

۳ –  فایل آموزشی ریاضی پنجم(ضرب کسرها)

۴ – نرم افزار ریاضی پنجم(ضرب کسرها)

۵ – فایل آموزشی زندگی درنواحی مختلف جهان(درس ۱۴)

۶ – فایل آموزشی علوم درس رنگین کمان(نوروتجزیه)

۷ – فایل آموزشی علوم درس ۲ (تغییرات مواد)

۸ – نرم افزارقرآن پایه ی پنجم ابتدایی

۹ – نرم افزارآموزش قرآن پایه ی پنجم ابتدایی(برای سیستم عامل اندروید)

۱۰ – کاملترین نقشه ی ایران وجهان(برای سیستم عامل اندروید)

۱۱ – فایل آموزشی حرکات زمین(۱)

۱۲ – فایل آموزشی حرکات زمین(۲)

۱۳- فایل آموزشی نفوذآب درخاک

۱۴- فایل آموزشی اجزای خاک

۱۵- فایل آموزشی تشکیل فسیل دردریا

۱۶- فایل آموزشی ساختمان چشم وگوش(علوم)

۱۷- آزمون الکترونیک علوم پنجم ابتدایی

۱۸- فایل آموزشی چرخش زمین وپیدایش شب وروز

۱۹- فایل آموزشی اهرمها(کارهاآسان می شود ۱)علوم

۲۰- فایل آموزشی اهرمها(کارهاآسان می شود ۲)علوم پنجم

۲۱- فایل آموزشی حرکتهای زمین درس ۱۳ مطالعات اجتماعی

۲۲- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۱)

۲۳- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۲)

۲۴- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۳)

۲۵- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۴)

۲۶- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۵)

۲۷- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۶)

۲۸- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۷)

۲۹- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۸)

۳۰- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۹)

۳۱- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۱۰)

۳۲- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۱۱)

۳۳- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۱۲)

۳۴- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۱۳)

۳۵- نرم افزارفلش علوم پنجم ابتدایی نور(۱)

۳۶- نرم افزارفلش علوم پنجم ابتدایی نور(۲)

۳۷- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی کسرها(۱)

۳۸- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی کسرها(۲)