برگه‌ها

اجتماعی چهارم ابتدایی

مطالعات اجتماعی

۱- مطالعات اجتماعی نوبت دوم(۱)

۲- مطالعات اجتماعی نوبت دوم(۲)

۳- مطالعات اجتماعی نوبت اول(۱)

۴ – مطالعات اجتماعی نوبت اول(۲)

۵- مطالعات اجتماعی جهت های جغرافیایی

۶- مطالعات اجتماعی نوبت دوم (۳)

۷- مطالعات اجتماعی آذرماه

۸- مطالعات اجتماعی درس ۱تا۶

۹ -مطالعات اجتماعی عملکردی

۱۰ -مطالعات اجتماعی عملکردی جهت های جغرافیایی

۱۱ -مطالعات اجتماعی بهمن ماه(۱)

۱۲ -مطالعات اجتماعی بهمن ماه(۲)

۱۳ -مطالعات اجتماعی درس ۱تا۵

۱۴ -مطالعات اجتماعی آبان ماه

۱۴ -مطالعات اجتماعی ۵۰ سوال ازدروس

۱۵ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۱)

۱۶ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۲)

۱۷ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۳)

۱۸ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۴)

۱۹ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۵)

۲۰ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۶)

۲۱ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۷)

۲۲ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۸)

۲۳ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۹)

۲۴ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۱۰)

۲۵ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۱۱)

۲۶ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (۱۲)

۲۷ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (بهمن ۹۶)

۲۸ -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (نوبت دوم ۹۷)

اجتماعی سوم ابتدایی

مطالعات اجتماعی

۱- آزمون مطالعات اجتماعی نوبت دوم(۱)

۲ – آزمون مطالعات اجتماعی نوبت دوم(۲)

۳ – آزمون مطالعات اجتماعی نوبت اول(۱)

۴ – آزمون مطالعات اجتماعی نوبت اول(۲)

۵ – آزمون مطالعات اجتماعی اردیبهشت ماه(۱)

۶ – آزمون مطالعات اجتماعی اردیبهشت ماه(۲)

۷ – آزمون مطالعات اجتماعی درس ۱تا۴

۷ – آزمون مطالعات اجتماعی نوبت اول