نوشته‌ها

چرانیمکره ی جنوبی سردترازنیمکره ی شمالی است؟

طول تابستان درنیمکره ی شمالی ۹۳روز(تیر،مردادوشهریور)ودرنیکره ی جنوبی ۸۹روز(دی وبهمن واسفند)است یعنی نیمکره ی شمالی درهرسال ۴روزبیشترازنیکره ی جنوبی گرمادریافت می دارد.برعکس زمستان نیمکره ی شمالی ۸۹روزوجنوبی ۹۳ روزاست .درنتیجه نیمکره ی جنوبی ۴روزبیشترازنیمکره ی شمالی سردمی شود.پس به طورکلی نیمکره ی جنوبی سالانه ۸ روزکمترازشمالی گرما دریافت می کند.

دلیل دوم ،سطح منطقه ی یخ است کهدرنیمکره ی شمالی ازعرض ۸۱تا۹۰ درجه گسترده شده وجنوبی ازعرض ۷۲ تا۹۰ درجه .بنابراین سطح منطقه ی یخی قطب جنوب ۴مرتبه بیشترازسطح منطقه ی یخی درقطب شمال است واین باعث سردی بیشترقطب جنوب می شود.