برگه‌ها

فیلم آموزشی ششم

۱- فیلم آموزشی انرژی باد پایه ی ششم

۲ – فیلم آموزشی ازدانه تادرخت پایه ی ششم

۳ – فیلم آموزشی انرژی خورشیدی پایه ی ششم

۴ – فیلم آموزشی کارخانه ی کاغذسازی (۱)ششم ابتدایی

۵ – فیلم آموزشی کارخانه ی کاغذسازی (۲)ششم ابتدایی

۶ – فیلم آموزشی کارخانه ی کاغذسازی (۳)ششم ابتدایی

۷ – فیلم آموزشی آتشفشان ششم ابتدایی

۸ – فیلم آموزشی آبگرمکن خورشیدی ششم ابتدایی

۹ – فیلم آموزشی خفاش دیوانه ششم ابتدایی

۱۰ – فیلم آموزشی حکایت دوبرادر ششم ابتدایی

۱۱ – فیلم آموزشی زمین ناآرام ششم ابتدایی

۱۲ – فیلم آموزشی انرژی ششم ابتدایی

۱۳ – تصاویردریاچه های آتشفشانی ششم ابتدایی

۱۴ -فیلم آموزشی فارسی ششم درس ۴

۱۵ -فیلم آموزشی ریاضی(ضرب مساحتی) ششم ابتدایی

۱۶ -فیلم آموزشی ماه بودوروباه(تفکروپژوهش ششم ابتدایی)

۱۷ -فیلم آموزشی مارگیرواژدها

۱۸ -فیلم آموزشی انواع زاویه ها

۱۹ -فیلم آموزشی چندضلعی ها

۲۰ -فایل آموزشی زیبای اوریگامی

۲۱ -فایل آموزشی باران اسیدی

۲۳ -فایل آموزشی اثرات زلزله

فیلم آموزشی پنجم

۱- فیلم آموزشی کسرهای مساوی

۲ – فایل آموزشی حجم

۳ – فایل آموزشی آبهای زیرزمینی (قنات)

۴ – فایل آموزشی حس بویایی وچشایی

۵ – فیلم آموزشی سیستم عصبی (تهیه شده توسط سایت معلم شاپ)

۶- فیلم آموزشی درباره ی چشم وبیماریهای آن(تهیه شده توسط سایت معلم شاپ)

۷ – فیلم آموزشی جمع اعدادمخلوط

۸ – فیلم آموزشی گوش(علوم پنجم)

۹ – فیلم آموزشی زاویه های داخلی وخارجی اشکال هندسی

۱۰ – فیلم آموزشی نقشه ی وسعت ایران اززمان ساسانیان تاکنون

۱۱ – فیلم آموزشی رسم پنج ضلعی به وسیله ی پرگار

۱۲ – فیلم آموزشی تغییرات مواد(فیزیکی وشیمیایی)