برگه‌ها

فن آوری ششم ابتدایی

فن آوری

۱- آزمون کاروفن آوری ششم نوبت اول

۲ – آزمون کاروفن آوری ششم درس ۲و۳

۳ – آزمون کاروفن آوری ششم نوبت اول(۱)

۴ – آزمون کاروفن آوری ششم درس(۱)

۵ – آزمون کاروفن آوری ششم درس(۲)

۶ – آزمون کاروفن آوری ششم درس۱ تا ۶

۷ – آزمون کاروفن آوری ششم درس ۴ تا ۶

۸ – آزمون کاروفن آوری ششم درسهای (۹-۸-۷)

۹ – آزمون کاروفن آوری ششم آبان ماه

۱۰ – تاریخچه ی پیدایش کامپیوتر

۱۱ – آزمون کاروفن آوری ششم درس ۳-۲