برگه‌ها

فارسی ششم ابتدایی

فارسی

۱- فارسی پایه ی ششم نوبت دوم(۱)

۲- فارسی پایه ی ششم نوبت دوم(۲)

۳- فارسی پایه ی ششم نوبت دوم(۳)

۴ – فارسی پایه ی ششم نوبت اول

۵ – املا پایه ی ششم نوبت دوم(۱)

۶ – املا پایه ی ششم نوبت دوم(۲)

۷ – املا پایه ی ششم نوبت دوم(۳)

۸ – فارسی پایه ی ششم بهمن ماه

۹ – فارسی پایه ی ششم درس ۱تا۷ (۳۴تست)

۱۰ – فارسی ششم ۴۰ تست تیزهوشان

۱۱ – املا پایه ی ششم فصل (۱)

۱۲ – املا پایه ی ششم فصل (۲)

۱۳ – املا پایه ی ششم فصل (۳)

۱۴ – املا پایه ی ششم فصل (۴)

۱۵ – املا پایه ی ششم فصل (۵)

۱۶ – املا پایه ی ششم فصل (۶)

۱۷ – فارسی پایه ی ششم (۱۷۰سوال)

۱۸ – فارسی پایه ی ششم تست تیزهوشان(۲۰سوال)

۱۹ – فارسی پایه ی ششم تست تیزهوشان(۲۰سوال)(۲)

۲۰ – فارسی پایه ی ششم تست تیزهوشان(۳۰سوال)(۳)

۲۱ – فارسی پایه ی ششم(معنی شعرآفریدگار)

۲۲ – فارسی پایه ی ششم(معنی شعرایران)

۲۳ – فارسی پایه ی ششم(معنی شعرفکرت آموخت)

۲۴ – فارسی پایه ی ششم(معنی شعرمادرعزیز)

۲۶ – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی ۱)

۲۷ – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی ۲)

۲۸ – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی ۳)

۲۹ – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی ۴)

۳۰ – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی ۵)

۳۱ – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی ۶)

۳۲ – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی ۷)

۳۳ – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(دیماه ۹۶)

۳۴ – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(بهمن ماه ۹۶)

۳۵ – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(اسفندماه ۹۶)

۳۶ – نکته های فارسی پایه ی ششم ابتدایی(متمم)

فارسی پنجم ابتدایی

فارسی

۱- آزمون فارسی پنجم نوبت دوم(۱)

۲- آزمون فارسی پنجم نوبت دوم(۲)

۳- آزمون فارسی پنجم نوبت اول(۱)

۴- آزمون فارسی پنجم نوبت اول(۲)

۵- آزمون فارسی پنجم نوبت اول(۳)

۶- آزمون فارسی پنجم نوبت اول(۴)

۷- آزمون فارسی پنجم نوبت دوم(۲)

۸-آزمون فارسی تیزهوشان آذر۹۶ قلمچی

۹- نکات فارسی پایه ی پنچم

۱۰-  فارسی پایه ی پنچم آذرماه

۱۱-  آزمون فارسی پایه ی پنچم

۱۲-  آزمون فارسی پایه ی پنچم درس ۱تا۷

۱۳-  آزمون املا پایه ی پنچم