نوشته‌ها

آیا آرش کمانگیر واقعا وجود داشته؟

تاریخ ایران

تعریف ساده ای که از استوره می توان ارایه داد این است که اساتیر واقعیات تاریخیی هستند که به مرور زمان و نقل سینه به سینه ، شاخ و برگ پیدا کرده اند و به گونه اغراق آمیز درآمده اند اما به هر روی ریشه ای تاریخی و واقعی دارند.
ما در تاریخ اساتیری‌‌مان پهلوانی به نام آرش داریم که برای همه ایرانیان یک نام آشنا و مقدس و نماد یک شخصیت فداکار و ایران‌پرست است. همانگونه که سرگذشتش را بارها و بارها شنیده و خوانده ایم، در جنگ ایران و توران، که سرنوشت بازپس‌گیری خاک ایران به اندازه ی پرتاب یک تیر بستگی داشت ، آرش دلاور ایرانی این کار را پذیرفت و تیری که او در سپیده دم و از فراز البرز رها کرد، به هنگام غروب، بر درختی در کنار جیحون نشست و تمامی خاک ایران از تورانیان بازپس گرفته شد، اما آرش که تمامی نیرو و توانش را بر سر پرتاب این تیر گذاشته بود، پس از تیرانداختن جان به جان آفرین سپرد..
ارشک(اشک) بنیانگذار شاهنشاهی پارت که توانست ایران را از بیگانگان سلوکی بازپس گیرد نیز در حین تلاش برای گسترش منطقه‌ی نفوذ خود در شرق ایران ، در جنگ با قبایل تورَهیا (توران) در ناحیه ای میان سیردریا و آمودریا (همان جیحون) ، یعنی در سرزمینی که اکنون بخش میانی کشور ازبکستان است ، کشته شد.
همانگونه که می دانیم سواران پارتی به چابک‌سواری و مهارت و قدرت در تیراندازی شهره اند.
فردوسی بزرگ شاهان اشکانی را از نژاد آرش می داند. (نگاهی به پادشاهی اشکانی در شاهنامه بیندازید)

همچنین بر روی سکه هایی از دوره ی اشکان برجای مانده ، نگاره‌ی اشک یکم (ارشک) به همراه تیر و کمانی که به دست دارد ترسیم شده ؛ مشابه نگاره هایی که امروز از آرش کمانگیر می بینیم.
از این رو برخی اساتید و پژوهشگران ما معتقد هستند که این ارشک می بایست همان آرش کمانگیر اسطوره ای باشد.
آرش کمانگیر
برف می بارد
برف می بارد به روی خار و خاراسنگ
کوهها خاموش
دره ها دلتنگ
راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ
بر نمی شد گر ز بام کلبه های دودی
یا که سوسوی چراغی گر پیامی مان نمی آورد
رد پا ها گر نمی افتاد روی جاده های لغزان
ما چه می کردیم در کولک دل آشفته دمسرد ؟
آنک آنک کلبه ای روشن
روی تپه روبروی من
در گشودندم
مهربانی ها نمودندم
زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز
در کنار شعله آتش
قصه می گوید برای بچه های خود عمو نوروز
گفته بودم زندگی زیباست
گفته و ناگفته ای بس نکته ها کاینجاست
آسمان باز
آفتاب زر
باغهای گل

برای انکه متن کامل شعر را ببینید بر روی ادامه ی نوشته یا بیشتر بخوانید کلیک نمایید………..
دشت های بی در و پیکر
سر برون آوردن گل از درون برف
تاب نرم رقص ماهی در بلور آب
بوی خک عطر باران خورده در کهسار
خواب گندمزارها در چشمه مهتاب
آمدن رفتن دویدن
عشق ورزیدن
غم انسان نشستن
پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن
کار کردن کار کردن
آرمیدن
چشم انداز بیابانهای خشک و تشنه را دیدن
جرعه هایی از سبوی تازه آب پک نوشیدن
گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن
همنفس با بلبلان کوهی آواره خواندن
در تله افتاده آهوبچگان را شیر دادن
نیمروز خستگی را در پناه دره ماندن
گاه گاهی
زیر سقف این سفالین بامهای مه گرفته
قصه های در هم غم را ز نم نم های باران شنیدن
بی تکان گهواره رنگین کمان را
در کنار بان ددین
یا شب برفی
پیش آتش ها نشستن
دل به رویاهای دامنگیر و گرم شعله بستن
آری آری زندگی زیباست
زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست
گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست
ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست
پیر مرد آرام و با لبخند
کنده ای در کوره افسرده جان افکند
چشم هایش در سیاهی های کومه جست و جو می کرد
زیر لب آهسته با خود گفتگو می کرد
زندگی را شعله باید برفروزنده
شعله ها را هیمه سوزنده
جنگلی هستی تو ای انسان
جنگل ای روییده آزاده
بی دریغ افکنده روی کوهها دامن
آشیان ها بر سر انگشتان تو جاوید
چشمهها در سایبان های تو جوشنده
آفتاب و باد و باران بر سرت افشان
جان تو خدمتگر آتش
سر بلند و سبز باش ای جنگل انسان
زندگانی شعله می خواهد صدا سر داد عمو نوروز
شعله ها را هیمه باید روشنی افروز
کودکانم داستان ما ز آرش بود
او به جان خدمتگزار باغ آتش بود
روزگاری بود
روزگار تلخ و تاری بود
بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره
دشمنان بر جان ما چیره
شهر سیلی خورده هذیان داشت
بر زبان بس داستانهای پریشان داشت
زندگی سرد و سیه چون سنگ
روز بدنامی
روزگار ننگ
غیرت اندر بندهای بندگی پیچان
عشق در بیماری دلمردگی بیجان
فصل ها فصل زمستان شد
صحنه گلگشت ها گم شد نشستن در شبستان شد
در شبستان های خاموشی
می تراوید از گل اندیشه ها عطر فراموشی
ترس بود و بالهای مرگ
کس نمی جنبید چون بر شاخه برگ از برگ
سنگر آزادگان خاموش
خیمه گاه دشمنان پر جوش
مرزهای ملک
همچو سر حدات دامنگستر اندیشه بی سامان
برجهای شهر
همچو باروهای دل بشکسته و ویران………………….
دشمنان بگذشته از سر حد و از بارو
هیچ سینه کینهای در بر نمی اندوخت
هیچ دل مهری نمی ورزید
هیچ کس دستی به سوی کس نمی آورد
هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندید
باغهای آرزو بی برگ
آسمان اشک ها پر بار
گر مرو آزادگان دربند
روسپی نامردان در کار
انجمن ها کرد دشمن
رایزن ها گرد هم آورد دشمن
تا به تدبیری که در ناپک دل دارند
هم به دست ما شکست ما بر اندیشند
نازک اندیشانشان بی شرم
که مباداشان دگر روزبهی در چشم
یافتند آخر فسونی را که می جستند
چشم ها با وحشتی در چشمخانه هر طرف را جست و جو می کرد
وین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو می کرد
آخرین فرمان آخرین تحقیر
مرز را پرواز تیری می دهد سامان
گر به نزدیکی فرود اید
خانه هامان تنگ
آرزومان کور
ور بپرد دور
تا کجا ؟ تا چند ؟
آه کو بازوی پولادین و کو سر پنجه ایمان ؟
هر دهانی این خبر را بازگو می کرد
چشم ها بی گفت و گویی هر طرف را جست و جو می کرد
پیر مرد اندوهگین دستی به دیگر دست می سایید
از میان دره های دور گرگی خسته می نالید
برف روی برف می بارید
باد بالش را به پشت شیشه می مالید
صبح می آمد پیر مرد آرام کرد آغاز
پیش روی لشکر دشمن سپاه دوست دشت نه دریایی از سرباز
آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست
بی نفس می شد سیاهی دردهان صبح
باد پر می ریخت روی دشت باز دامن البرز
لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت درد آور
دو دو و سه سه به پچ پچ گرد یکدیگر
کودکان بر بام
دختران بنشسته بر روزن
مادران غمگین کنار در
کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته
خلق چون بحری بر آشفته
به جوش آمد
خروشان شد
به موج افتاد
برش بگرفت وم ردی چون صدف
از سینه بیرون داد
منم آرش
چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن
منم آرش سپاهی مردی آزاده
به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را
اینک آماده
مجوییدم نسب
فرزند رنج و کار
گریزان چون شهاب از شب
چو صبح آماده دیدار
مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش

معلم شاپ, [۲۸.۱۱.۱۷ ۱۳:۴۸]
جادهها آگاه
می دهد امید
می نماید راه
در برون کلبه می بارد
برف می بارد به روی خار و خارا سنگ
کوه ها خاموش
دره ها دلتنگ
راهها چشم انتظاری کاروانی با صدای زنگ
کودکان دیری است در خوابند
در خوابست عمو نوروز
می گذارم کنده ای هیزم در آتشدان
شعله بالا می رود پر سوز

واژه آموزی(کلمات هم آوابامعنی متفاوت)

سال گذشته فراگیران با کلمات”هم نویسه” آشنا شدند(از اسمش پیداست . واژه هایی که نوشتن یکسان دارند اما از نظر معنی و تلفظ متفاوتند.)
همچنین کلمات هم آوا_هم نویسه را نیز قبلا فراگرفته اند(:این کلمات هم از نظر آوایی و هم از نظر نوشتاری ولی از نظر معنی متفاوت می باشند.)
کلمات هم آوا (متشابه)
به کلماتی می گویند که در تلفظ یکسان اند امّا در نوشتار و معنی متفاوتند.
با توجه به اهمیّت کلمات هم آوا در ادامه فهرستی از برخی از این واژگان را می آورم :

زمین : کره ی خاکی
ضمین : عهده دار

غالب : چیره ، برتر
قالب : شکل

پرتغال : نام کشور
پرتغال : نام میوه

اَلَم : درد
عَلَم : پرچم

صواب : درست
ثواب : پاداش ، اجر

بحر : دریا
بهر : برای

غدیر گودال – آبگیر
قدیر : توانا ، قادر

حول : اطراف
هول : ترس

غریب : دور از وطن
قریب : نزدیک

قاضی : داور
غازی : جنگجو

آری : بله
عادی : بری – پاک

ارز : پول و بهاء
عرض : پهنا

اساس : پایه و بنیاد
اثاث : وسایل و لوازم

اسم : نام
اثم : گناه

امل : آرزو
عمل : کارو تلاش

امارت : فرمانروایی و حکومت
عمارت : بنا

باقی : باقیمانده و ته مانده
باغی : سرکش و نافرمان

تعلّم : آموختن
تألم : سختی ودرد کشیدن

تهدید : ترساندن
تحدید : حدو اندازه – معلوم کردن

حیات : زندگی
حیاط : صحن ، محوطه

حرم : اندرون خانه ، اهل خانه
هرم : پیری

خویش : فامیل ، خود
خیش : گاو آهن

خار : تیغ
خوار : ذلیل و بی مقدار

قضا : اتفاق
غذا : خوردنی

قدر : اندازه و ارزش
غدر : مکرو بی وفایی

معمور : آباد شده
مأمور : فرمانبرو نگهبان

نثر : متن – غیر شعر
نصر : یاری کردن

خاست : بلند شد
خواست : طلب کرد

حراست : نگهبانی
حراثت : برزه گری – کشاورزی

زهر : سم
ظهر : پشت

سفر : یکجانماندن – مسافرت
صفر : ماه دوم قمری

سد : بستن
صد : عدد صد
کلمه های هم آوا و هم نویسه

سیر = نوعی پیازچه

سیر = کسی که گرسنه نیست

شیر = حیوان وحشی

شیر = شیر خوردنی

ریش = زخم

ریش = موی صورت

زَهر = گل وشکوفه

زَهر = سَم

دوش = دیشب

دوش = شانه

بادیه = کاسه ی مسی

بادیه = بیابان

شارع = راه

شارع = قانون گزار

رسته = صف – بازار

رسته = رها شده

زبان = عضوی در دهان

زبان = زبان گفتار

پیچ = میخ فلزی دندانه دار

پیچ = خم وتاب

خبر = نه

خیر = خوبی

گاز = انبر (گاز انبر)

گاز = به دندان گرفتن

گور = گور خر

گور = قبر

دَر= دَرِ ساختمان

دَر = داخل
کلمات هم نویسه یا هم شکل

گـُل – گـِل

کـُشتی – کِشتی

مَشک – مُشک

می بـَرَد – می بُرد

کِشت – کـُشت

سَحـَر – سِحر

تـَنگ – تـُنگ

کِرم – کـَرَم – کِرِم – کرُم

شِکـَر – شـُکر

سَم – سُم

چَشم -چـِشم

نِشـَسته – نـَشـُسته

مِلک – مُلک – مَلِک – مَلَک

می کَنـَد – می کُنـَد