برگه‌ها

فارسی دوم ابتدایی

فارسی

۱- ازمون فارسی پایه ی دوم نوبت اول (۱)

۲- ازمون فارسی پایه ی دوم نوبت اول (۲)

۳- ازمون فارسی پایه ی دوم نوبت دوم(۱)

۴ – ازمون فارسی پایه ی دوم نوبت دوم(۲)

۵ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۱

۶ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۲

۷ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۳

۸ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۴

۹ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۵

۱۰ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۶

۱۱ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۷

۱۲ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۸

۱۳ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۹

۱۴ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۱۰

۱۵ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۱۱

۱۶ – ازمون فارسی پایه ی دوم درس ۱۲

۱۷ – ازمون فارسی پایه ی دوم نوبت دوم(۱)

۱۸ – ازمون فارسی پایه ی دوم نوبت دوم(۲)

علوم دوم ابتدایی

علوم

۱- آزمون علوم دوم نوبت اول

۲- آزمون علوم دوم فصل ۱

۳- آزمون علوم دوم فصل ۲

۴ – آزمون علوم دوم فصل ۳

۵ – آزمون علوم دوم فصل ۴

۶ – آزمون علوم دوم فصل ۵

۷ – آزمون علوم دوم فصل ۶

۸ – آزمون علوم دوم فصل ۷

۹ – آزمون علوم دوم فصل ۹

۱۰ – آزمون علوم دوم فصل ۱۰

۱۱ – آزمون علوم دوم فصل ۱۱

۱۲ – آزمون علوم دوم فصل ۱۲

۱۲ – مراحل رشدنخود