برگه‌ها

علوم اول ابتدایی

علوم اول

۱-آزمون علوم پایه اول دیماه

۲ – آزمون علوم پایه اول (۱)

۳ – آزمون علوم پایه اول (۲)

۴ – آزمون علوم پایه اول شهریور

۵ – آزمون علوم پایه اول دیماه(۱)

۶ – آزمون علوم پایه اول (پایانی)

۷ – آزمون علوم پایه اول (آذرماه)

۸ – آزمون علوم پایه اول (هوا)

۹ – آزمون علوم پایه اول (۳)

۱۰ – آزمون علوم پایه اول (۴)

۱۱ – آزمون علوم پایه اول اردیبهشت ماه

۱۲ – آزمون علوم پایه اول (۵)

ریاضی اول ابتدایی

ریاضی

۱- تم شماره ۱ ریاضی تکلیف پایه اول

۲- تم شماره ۲ ریاضی تکلیف پایه اول

۳ – تم شماره ۳ ریاضی تکلیف پایه اول

۴- تم شماره ۴ ریاضی تکلیف پایه اول

۵- تم شماره ۵ ریاضی تکلیف پایه اول

۶- تم شماره ۶ ریاضی تکلیف پایه اول

۷- تم شماره ۷ ریاضی تکلیف پایه اول

۸- تم شماره ۸ ریاضی تکلیف پایه اول

۹- تم شماره ۹ ریاضی تکلیف پایه اول

۱۰- تم شماره ۱۰ ریاضی تکلیف پایه اول

۱۱- تم شماره ۱۱ریاضی تکلیف پایه اول

۱۲- تم شماره ۱۲ریاضی تکلیف پایه اول

۱۳- تم شماره ۱۳ریاضی تکلیف پایه اول

۱۴- تم شماره ۱۴ریاضی تکلیف پایه اول

۱۵- تم شماره ۱۵ریاضی تکلیف پایه اول

۱۶- تم شماره ۱۶ریاضی تکلیف پایه اول

۱۷- تم شماره ۱۷ریاضی تکلیف پایه اول

۱۸- تم شماره ۱۸ریاضی تکلیف پایه اول

۱۹- تم شماره ۱۹ریاضی تکلیف پایه اول

۲۰- تم شماره ۲۰ ریاضی تکلیف پایه اول

۲۱- تم شماره ۲۱ ریاضی تکلیف پایه اول

۲۲- تم شماره ۲۲ ریاضی تکلیف پایه اول

۲۳- تم شماره ۲۳ ریاضی تکلیف پایه اول

۲۴- تم شماره ۲۴ ریاضی تکلیف پایه اول

۲۵- تم شماره ۲۵ ریاضی تکلیف پایه اول

۲۶- آزمون ریاضی پایه ی اول (۱)مهرماه

۲۷- آزمون ریاضی پایه ی اول (۲)مهرماه

۲۸- آزمون ریاضی پایه ی اول (۳)مهرماه

۲۹- آزمون ریاضی پایه ی اول (۱)آبان ماه

۳۰- آزمون ریاضی پایه ی اول (۲)آبان ماه

۳۲- آزمون ریاضی پایه ی اول (۳)آبان ماه

۳۳- آزمون ریاضی پایه ی اول (۱)آذرماه

۳۴- آزمون ریاضی پایه ی اول (۲)آذرماه

۳۵- آزمون ریاضی پایه ی اول (۳)آذرماه

۳۶- آزمون ریاضی پایه ی اول (۴)آذرماه

۳۷- آزمون ریاضی پایه ی اول (۵)آذرماه

۳۸- آزمون ریاضی پایه ی اول (۶)آذرماه

۳۹- آزمون ریاضی پایه ی اول (۱)دیماه

۴۰- آزمون ریاضی پایه ی اول (۲)دیماه

۴۱- آزمون ریاضی پایه ی اول (۳)دیماه

۴۲- آزمون ریاضی پایه ی اول (۴)دیماه

۴۳- آزمون ریاضی پایه ی اول عملکردی

۴۴- آزمون ریاضی پایه ی اول عملکردی(۲)

۴۵- آزمون ریاضی پایه ی اول تابستانه(۱)

۴۶- آزمون ریاضی پایه ی اول تابستانه(۲)

۴۷- آزمون ریاضی پایه ی اول مقایسه اعداد

۴۸- آزمون ریاضی پایه ی اول الگویابی

۴۹- آزمون ریاضی پایه ی مسئله