نوشته‌ها

دسته بندی گیاهان(۲)

گیاهان باریشه ی افشان،برگ درازوباریک ،دانه ی یک قسمتی وگلهایی باگلبرگهای ۳تایی دارند.

دسته بندی گیاهان(۱)

گیاهان باریشه ی راست،برگ پهن ،دانه ی دوقسمتی وگلهایی باگلبرگهای ۵تایی دارند.