نوشته‌ها

ماهیها-خزندگان – دوزیستان(علوم سوم )

ماهی ها

ماهی ها درگروه مهره داران قرار دارند. پوست ماهی ها ا پولک پوشیده شده است ولغزنده است.

معروفترین ماهی های خوراکی قزل الا .وماعی ازاد وناهی سفید است.

خاویار نوعی ماهی است که تخم ان مصرف غذایی دارد.

ماهی ها تخم گذارند وباابشش تنفس میکنند.ماهی فقط در اب زندگی میکند.

بدن ماهی از سه قسمت سر .دم.تنه تشکیل شده است ماهی ها پلک ندارند.

ماهی به کمک باله در اب شنا میکندودر هنگام حرکت سریع از باله دمی استفاده میکند.

ماهی دوحفت باله شکمی وسینه ای دارد.که برای حفظ تعادل وحرکت اهسته وحرکت به راست وچپ از انها استفاده میکند.

ابشش ها در دو طرف سر ماهی قرار دارند.

غذای ماهی ها جلبک وگیاهان ابزی ،حشرات و کرم هاو خرچنک ها وماهی های کوچک هستند.

به جانورانی مانند کروکودیل ،تمساح ومار وسوسمارولاکپشت خزنده میگویند،چون در هنگام خرکت شکم خودرا روی زمین میکشند انها دست وپای کوتاهی دارند که در کنار بدنسان قرار دارد به حز مار که دست وپا ندارد

لاک پشت چون دست وپای کوتاهی دارد هنگام حرکت شکمخودرا روی زمین میکشد پس در گرو ه خزندکان است.
خزندگان بدنشان از پولک های کمی پوشیده شده است در خزندگان حس بویایی قوی وجود دارد.که این حس به کمک زبان وبینی انجام میگیرد

بدن مارها از پولک پوشیده شده است ودر یک فصل چندین بار پولکهای خودرا میریزد به این. عمل پوست انذازی میگویند.

خزندگان تخمگزارند وبا شش تنفس میکنند وچون فعالیت انها کم است کمتر گرسنه میشوند.

وغذا را چون میبلعند تا هضم وجذب شود مدتی طول شود،بنابراین کمتر گرسنه میشوند.

به این گروه از جانوران که دو دوره زندگی دارند یک دوره در نوزادی در اب ودوره دیگر بعداز بالغ شدن درخشکی را دوزیست میگویند.

قورباغه دگر دیسی دارد یعنی برای تبدیل جانور نابالغ به بالغ تغییراتی صورت میگیرد.

نوزاد قورباغه با ابشش تنفس میکند ودر اب زندگی میکند وسپس به قورباغه ای بالغ تبدیل میشود .

نوزاد قورباغه پس از تولد شبیه پدر ومادر خود نیست شبیه یک ماهی کوچک باسری بزرگ وبا/دمی لرزان است.

قورباغه ی بالغ در خشکی زندگی میکند وابتدا پاهای عقب وسپس پاهای جلوظاهر میشود. ودم جذب بدن میشود.وناپدید میشود وتغییراتی در داخل بدن صورت میگیرد.وبا شش تنفس میکند.

قورباغه و سمندر و وزغ از گروه نوزیستان میباشند.

فیلم آموزشی سوم

۱- فیلم آموزشی دستگاه گوارش

برگه‌ها

ماهیها-خزندگان – دوزیستان(علوم سوم )

ماهی ها

ماهی ها درگروه مهره داران قرار دارند. پوست ماهی ها ا پولک پوشیده شده است ولغزنده است.

معروفترین ماهی های خوراکی قزل الا .وماعی ازاد وناهی سفید است.

خاویار نوعی ماهی است که تخم ان مصرف غذایی دارد.

ماهی ها تخم گذارند وباابشش تنفس میکنند.ماهی فقط در اب زندگی میکند.

بدن ماهی از سه قسمت سر .دم.تنه تشکیل شده است ماهی ها پلک ندارند.

ماهی به کمک باله در اب شنا میکندودر هنگام حرکت سریع از باله دمی استفاده میکند.

ماهی دوحفت باله شکمی وسینه ای دارد.که برای حفظ تعادل وحرکت اهسته وحرکت به راست وچپ از انها استفاده میکند.

ابشش ها در دو طرف سر ماهی قرار دارند.

غذای ماهی ها جلبک وگیاهان ابزی ،حشرات و کرم هاو خرچنک ها وماهی های کوچک هستند.

به جانورانی مانند کروکودیل ،تمساح ومار وسوسمارولاکپشت خزنده میگویند،چون در هنگام خرکت شکم خودرا روی زمین میکشند انها دست وپای کوتاهی دارند که در کنار بدنسان قرار دارد به حز مار که دست وپا ندارد

لاک پشت چون دست وپای کوتاهی دارد هنگام حرکت شکمخودرا روی زمین میکشد پس در گرو ه خزندکان است.
خزندگان بدنشان از پولک های کمی پوشیده شده است در خزندگان حس بویایی قوی وجود دارد.که این حس به کمک زبان وبینی انجام میگیرد

بدن مارها از پولک پوشیده شده است ودر یک فصل چندین بار پولکهای خودرا میریزد به این. عمل پوست انذازی میگویند.

خزندگان تخمگزارند وبا شش تنفس میکنند وچون فعالیت انها کم است کمتر گرسنه میشوند.

وغذا را چون میبلعند تا هضم وجذب شود مدتی طول شود،بنابراین کمتر گرسنه میشوند.

به این گروه از جانوران که دو دوره زندگی دارند یک دوره در نوزادی در اب ودوره دیگر بعداز بالغ شدن درخشکی را دوزیست میگویند.

قورباغه دگر دیسی دارد یعنی برای تبدیل جانور نابالغ به بالغ تغییراتی صورت میگیرد.

نوزاد قورباغه با ابشش تنفس میکند ودر اب زندگی میکند وسپس به قورباغه ای بالغ تبدیل میشود .

نوزاد قورباغه پس از تولد شبیه پدر ومادر خود نیست شبیه یک ماهی کوچک باسری بزرگ وبا/دمی لرزان است.

قورباغه ی بالغ در خشکی زندگی میکند وابتدا پاهای عقب وسپس پاهای جلوظاهر میشود. ودم جذب بدن میشود.وناپدید میشود وتغییراتی در داخل بدن صورت میگیرد.وبا شش تنفس میکند.

قورباغه و سمندر و وزغ از گروه نوزیستان میباشند.

فیلم آموزشی سوم

۱- فیلم آموزشی دستگاه گوارش