برگه‌ها

ریاضی ششم ابتدایی

ریاضی

۱- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱)

۲- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۲)

۳- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۳)

۴- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۴)

۵- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۵)

۶- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۶)

۹- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۹)

۱۰- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۰)

۱۱- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۱)

۱۲- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۲)

۱۳- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۳)

۱۴- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۴)

۱۵- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۵)

۱۶- ریاضی پایه ششم نوبت اول(۱)

۱۷- ریاضی پایه ششم نوبت اول(۲)

۱۸- ریاضی پایه ششم نوبت اول(۳)

۲۰- ریاضی پایه ششم نوبت اول(۵)

۲۱- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۶)

۲۲- ریاضی پایه ششم (دانستنی)

۲۲- ریاضی پایه ششم (۴۲تست)

۲۳- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۷)

۲۴- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۸)

۲۵- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۹)

۲۶- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۲۰)

۲۷- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۲۱)

۲۸- ریاضی پایه ششم (مساحت)

۲۹- ریاضی پایه ششم (اندازه گیری)

۲۹- ریاضی پایه ششم (تمرین کسر)

۳۰- ریاضی پایه ششم (۲۰تست)

۳۱- ریاضی پایه ششم (۲۰تست)(۲)

۳۲- ریاضی پایه ششم (۲۱تست)(۳)

۳۳- ریاضی پایه ششم (۱۲تست)

۳۴- آزمون ورودی تیزهوشان(۹۵-۹۴)

۳۵- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۲)

۳۶- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۳)

۳۷- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۴)

۳۸- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۵)

۳۹- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۶)

۴۰ – آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۷)

۴۱ – آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۸)

۴۲ – آزمون تیزهوشان (۱۵تست)

۴۳ – آزمون تیزهوشان (۷۵تست)

۴۴ – آزمون تیزهوشان (۸۰تست)

۴۵ – آزمون تیزهوشان (۸۰تست)۲

۴۶ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۲۹)

۴۷ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۳۰)

۴۸ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۳۱)

۴۹ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۳۲)

۵۰ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۳۳)

۵۱ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۷)

۵۲ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۸)

۵۳ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(۱)

۵۴ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(۲)

۵۵ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(۳)

۵۶ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی ۸۰ تست

۵۷ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱)

۵۸ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲)

۵۹ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳)

۶۰ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۴)

۶۱ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۵)

۶۲ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۶)

۶۳ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۷)

۶۴ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۸)

۶۵ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۹)

۶۶ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۰)

۶۷ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۱)

۶۸ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۲)

۶۹ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۳)

۷۰ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۴)

۷۱ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۵)

۷۲ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۶)

۷۳ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۷)

۷۴ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۸)

۷۵ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۹)

۷۶ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۰)

۷۷ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۱)

۷۸ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۲)

۷۹ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۳)

۸۰ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۴)

۸۱ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۵)

۸۲ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۶)

۸۳ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۷)

۸۴ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۸)

۸۵ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۹)

۸۶ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳۰)

۸۷ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳۱)

۸۸ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳۲)

۸۹ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳۳)

۹۰ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳۴)

۹۱ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان (۴۰تست)

۹۲ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه فصل(۱-۲-۳)(۱)

۹۳ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه فصل(۱-۲-۳)(۲)

۹۴ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(۱)

۹۵ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(۲)

۹۶ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(۳)

۹۷ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم

۹۸ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی (سطح وحجم)

۹۹ – ریاضی ششم ابتدایی (۲۵۰تست تیزهوشان)

۱۰۰ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(۴)

۱۰۱ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(۵)

۱۰۲ – آزمون علمی ریاضی ششم ابتدایی(آزمایشی)

۱۰۳ – آزمون علمی ریاضی ششم ابتدایی(۹۰تست)

۱۰۴ – ریاضی ششم ابتدایی(۵۰تست) حل مسئله

۱۰۵ – ریاضی ششم ابتدایی الگویابی(۲۰تست)

۱۰۶ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی به روش تیمز

۱۰۷ -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(فایل آموزشی انواع زاویه)

۱۰۸ -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(اعداداعشاری)

۱۰۹ -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(دیماه)

۱۱۰ -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(فصل  ۲)

۱۱۱ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی

۱۱۲ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی

۱۱۳ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۱)(۱)

۱۱۴ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۱)(۲)

۱۱۵ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۱)(۳)

۱۱۶ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۲)(۱)

۱۱۷ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(۱)

۱۱۷ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(۲)

۱۱۸ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(۳)

۱۱۹ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(۴)

۱۲۰ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(۵)

۱۲۱ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(۶)

۱۲۲ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(۷)

۱۲۳ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(۸)

۱۲۴ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(۹)

۱۲۵ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(۱۰)

۱۲۶ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(۱۱)

۱۲۷ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی فروردین۹۶(۱)

۱۲۸ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی فروردین۹۶(۲)

۱۲۹ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی فروردین۹۶(۳)

۱۳۰ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۱۶)

۱۳۱ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۱۷)

۱۳۲ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۱۸)

۱۳۳ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۱۹)

۱۳۴ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۲۰)

۱۳۵ –  ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (۱۰صفحه فعالیت ریاضی)

۱۳۶ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۴-۳-۲-۱)

۱۳۷ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۴-۳-۲-۱)(۲)

۱۳۸ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۴-۳-۲-۱)(۳)

۱۳۹ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۴-۳-۲-۱)(۴)

۱۴۰ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۴-۳-۲-۱)(۵)

۱۴۱ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۴-۳-۲-۱)(۶)

۱۴۲ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۴-۳-۲-۱)(۷)

۱۴۳ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۴-۳-۲-۱)(۸)

۱۴۴ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۴-۳-۲-۱)(۹)

۱۴۵ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل ۴-۳-۲-۱)(۱۰)

۱۳۵ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۲۱)

۱۳۶ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۲۲)

۱۳۷ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۲۳)

۱۳۸ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۲۴)

۱۳۹ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۲۵)

۱۴۰ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۲۶)

۱۴۱ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۲۷)

۱۴۲ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۲۸)

۱۴۳ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۲۹)

۱۴۴ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۳۰)

۱۴۵ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۳۱)

۱۴۶ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۳۲)

۱۴۷ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۳۳)

۱۴۸ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۳۴)

۱۴۹ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۳۵)

۱۵۰ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۳۶)

۱۵۱ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۳۷)

۱۵۲ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۳۸)

۱۵۳ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۳۹)

۱۵۴ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (۴۰)

۱۵۵ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد۹۷

۱۵۶ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی آبانماه شماره ی (۱)

۱۵۷ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی آبانماه شماره ی (۲)

ریاضی پنجم ابتدایی

ریاضی

۱- آزمون ریاضی فصل ۱ پایه پنجم

۲- آزمون ریاضی فصل ۲ پایه پنجم

۳- آزمون ریاضی فصل ۳ پایه پنجم

۴- آزمون ریاضی فصل ۴ پایه پنجم

۵- آزمون ریاضی فصل ۵ پایه پنجم

۶- آزمون ریاضی فصل ۶ پایه پنجم

۷- آزمون ریاضی فصل ۷ پایه پنجم

۸- آزمون ریاضی اردیبهشت ماه پایه پنجم

۹- آزمون ریاضی اردیبهشت ماه پایه پنجم(۱)

۱۰- آزمون ریاضی اردیبهشت ماه پایه پنجم(۲)

۱۱- آزمون ریاضی اردیبهشت ماه پایه پنجم(۳)

۱۲- آزمون ریاضی پایه پنجم(فصل ۱)

۱۳- آزمون ریاضی پایه پنجم(فصل ۲)

۱۴- آزمون ریاضی پایه پنجم(فصل ۳)

۱۵- آزمون ریاضی پایه پنجم(فصل ۴)

۱۶- آزمون ریاضی پایه پنجم(فصل ۵)

۱۷- آزمون ریاضی پایه پنجم(فصل ۶)

۱۸- آزمون ریاضی پایه پنجم(فصل ۷)

۱۹- آزمون ریاضی پایه پنجم(ابان ماه)(۱)

۲۰- آزمون ریاضی پایه پنجم(ابان ماه)(۲)

۲۱- آزمون ریاضی پایه پنجم(ابان ماه)(۳)

۲۲- آزمون ریاضی پایه پنجم(آذر ماه)(۱)

۲۳- آزمون ریاضی پایه پنجم(آذر ماه)(۲)

۲۴- آزمون ریاضی پایه پنجم(آذر ماه)(۳)

۲۵- ریاضی تمرین اعداداعشاری(۱)

۲۶- ریاضی تمرین اعداداعشاری(۲)

۲۷- ریاضی تمرین اعداداعشاری(۳)

۲۸- ریاضی تمرین اعداداعشاری(۴)

۲۹- ریاضی تمرین عددنویسی

۳۰- ریاضی تمرین ضرب کسرها

۳۱- ریاضی تمرین ضرب کسرها(۲)

۳۲- ریاضی فرمولهای محیط ومساحت اشکال ریاضی

۳۳- ریاضی پایه ی پنجم فصل ۵

۳۴- ریاضی پایه ی پنجم مسئله

۳۵- ریاضی آموزش ضرب کسرها

۳۶- ریاضی پایه ی پنجم آذرماه

۳۷- ریاضی پایه ی پنجم کسرها

۳۸- آزمون ریاضی پایه ی پنجم قلمچی

۳۹- آزمون ریاضی پایه ی پنجم به ششم

۴۰- آزمون ریاضی پایه ی پنجم نوبت دوم

۴۱- آزمون ریاضی پایه ی پنجم خردادماه

۴۲- ریاضی پایه ی پنجم تمرین تقارن(۱)

۴۳- ریاضی پایه ی پنجم تمرین تقارن(۲)

۴۴- تکلیف ریاضی پایه ی پنجم

۴۵-  ریاضی پایه ی پنجم تست فصل ۲

۴۶-  ریاضی پایه ی پنجم آزمون مهرماه

۴۷-  ریاضی پایه ی پنجم اعدادمرکب

۴۸-  ریاضی پایه ی پنجم مهرماه صفحه ی ۱ تا ۱۳

۴۹-  ریاضی پایه ی پنجم مهرماه (۱)

۵۰ –  ریاضی پایه ی پنجم مهرماه (۲)

۵۱ –  ریاضی پایه ی پنجم مهرماه (۳)

۵۲ –  ریاضی پایه ی پنجم (تست اعدادمرکب)

۵۳ –  ریاضی پایه ی پنجم اردیبهشت ماه(۱)

۵۴ –  ریاضی پایه ی پنجم اردیبهشت ماه(۲)

۵۵ –  ریاضی پایه ی پنجم اردیبهشت ماه(۳)

۵۶-  تمرینات ریاضی پایه ی پنجم فصل اول (کتاب کارریاضی اسان یادبگیریم)

۵۷- ریاضی پایه ی پنجم تیزهوشان قلمچی (۱) آذر۹۶

۵۸- ریاضی پایه ی پنجم (پاورپوینت آموزشی مساحت مثلث)

۵۹- ریاضی پایه ی پنجم (پاورپوینت آموزشی مرکزدایره)

۶۰- ریاضی پایه ی پنجم (پاورپوینت آموزشی جمع وتفریق اعدادمخلوط)

۶۱- ریاضی پایه ی پنجم (پاورپوینت آموزشی زاویه ها)

۶۲- ریاضی پایه ی پنجم (کسرها تست)