نوشته‌ها

واحدهای شمارش واندازه گیری

١ – واحد شمارش انسان و شتر : نفر

۲ – واحد شمارش کفش و جوراب : جفت
۳ – واحد شمارش سیگار : نخ
۴ – واحد شمارش صابون : قالب
۵ – واحد شمارش تخم مرغ : دانه
۶ – واحد شمارش گواهینامه : فقره
۷ – واحد شمارش درب و پنجره : عدد
۸ – واحد شمارش مغازه، خانه : باب
۹ – واحد شمارش قاشق، چنگال، رختخواب : دست
۱۰ – واحد شمارش درخت : اصله
۱۱ – واحد شمارش پتو ، فرش : تخته
۱۲ – واحد شمارش پارچه : توپ
۱۳ – واحد شمارش تفنگ : قبضه
۱۴ -واحد شمارش کاغذ : بند
۱۵ – واحد شمارش مجله و کتاب : جلد
۱۶ -واحد شمارش هواپیما و کشتی : فروند
۱۷ – واحد شمارش سگ و پلنگ : قلّاده
۱۸ – واحد شمارش گل و آهن آلات : شاخه
۱۹ – واحد شمارش دایره، جهت، زاویه : درجه
۲۰ – واحد شمارش چک بانکی : فقره
۲۱ – واحد شمارش ماشین آلات، خودرو (اتومبیل)، تلویزیون و یخچال : دستگاه
۲۲ – واحد شمارش گوسفند و گاو : رأس
۲۳ – واحد شمارش پنبه : عدل
۲۴ -واحد شمارش حمام : واحد
۲۵ – واحد شمارش نان : قرص
۲۶ – واحد شمارش قنات : رشته
۲۷ – واحد شمارش عکس : قطعه
۲۸ – واحد شمارش فیلم عکاسی و لاستیک : حلقه
۲۹ – واحد اندازه گیری سرما و گرما : سانتی گراد
۳۰ – واحد اندازه گیری راه : کیلومتر
۳۱ – واحد اندازه گیری حجم آب : مترمکعب
۳۲ – واحد اندازه گیری بنزین، نفت و گازوئیل : لیتر
۳۳ – واحد اندازه گیری سرعت و جهت وزش باد : گره، متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت
۳۴ – واحد اندازه گیری سرعت باد : متر بر ثانیه
۳۵ – واحد اندازه گیری زمین : مترمربع
۳۶ – واحد اندازه گیری باغ : قطعه
۳۷ – واحد شمارش چاه : حلقه