برگه‌ها

آزمونهای علمی ششم

آزمونهای علمی

۱- آزمون علمی پایه ششم

۲- آزمون علمی پایه ششم(۲)

۳- آزمون علمی پایه ششم(۳)

۴ – آزمون پیشرفت تحصیلی(۱)

۵- آزمون پیشرفت تحصیلی(۲)

۶ – آزمون پیشرفت تحصیلی(۳)

۷ – آزمون پیشرفت تحصیلی مهرماه(۴)

۸ – آزمون علمی اسفندماه

۹ – آزمون علمی ششم ابتدایی(۴)

۱۰ – آزمون علمی ششم ابتدایی(۵)

۱۱ – آزمون علمی ششم ابتدایی(۶)

۱۲ – آزمون علمی ششم ابتدایی(۷)

۱۳ – آزمون علمی ششم ابتدایی(۸)

۱۴ – آزمون علمی ششم ابتدایی(۹)

۱۵ – آزمون علمی ششم ابتدایی(۱۰)

۱۶ – آزمون علمی ششم ابتدایی(۱۱)

۱۸ – آزمون علمی ششم ابتدایی(۱۳)

۱۹ – آزمون علمی ششم ابتدایی(۱۴)

۲۰ – آزمون علمی ششم ابتدایی(۱۵)

۲۱ – آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی(۱)

۲۲ – آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی(۲)

۲۳ – آزمون پیشرفت تحصیلی بهمن ماه

۲۴ – آزمون علمی (۱۶)

۲۵ – آزمون تیزهوشان اسفند ماه ۹۵

۲۶ – آزمون تیزهوشان سراسری (۹۶-۹۵)

۲۷ – آزمون علمی کانون (۶آزمون)

۲۸ – آزمون علمی دلفین (۱)

۲۹ – آزمون علمی دلفین ۶۰ تست(۲)

۳۰ – آزمون جامع شماره ی (۱) ۵۰تست

۳۱ – آزمون جامع شماره ی (۲) ۳۰تست

۳۲ – آزمون جامع شماره ی (۳) ۷۵تست

۳۳ – آزمون جامع شماره ی (۴) ۶۵تست

۳۴ – آزمون علمی ششم ابتدایی۸۰ تست

۳۵ – آزمون علمی قلمچی باپاسخ شماره ی (۱)

۳۶ – آزمون علمی قلمچی باپاسخ شماره ی (۲)

۳۷ – آزمون علمی قلمچی باپاسخ شماره ی (۳)

۳۸ – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (۱)

۳۹ – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (۲

۴۰ – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (۳)

۴۱ – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (۴)

۴۲ – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (۵)

۴۳ – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (۶)

۴۴ – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (۷)

۴۵ – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (۸)

۴۶ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۱۶)

۴۷ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۱۷)

۴۸ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۱۸)

۴۹ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۱۹)

۵۰ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۲۰)

۵۱ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۲۱)

۵۲ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۲۲)

۵۳ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۲۳)

۵۴ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۲۴)

۵۵ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۲۵)

۵۶ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۲۶)

۵۷ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۲۷)

۵۸ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۲۸)

۵۹ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۲۹)

۶۰ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۳۰)

۶۱ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۳۱)

۶۲ – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (۳۲)

۶۳ – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (۱)

۶۴ – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (۲)

۶۵ – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (۳)

۶۶ – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (۴)

۶۷ – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (۵)

۶۸ – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (۶)

۶۹ – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (۷)

۶۹ – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم آبان شماره ی (۸)

۷۰ – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم آذر شماره ی (۹)

۷۱ – آزمون جامع پایه ی ششم باپاسخ شماره ی (۱)

۷۲ – آزمون جامع پایه ی ششم باپاسخ شماره ی (۲)

۷۳ – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (۱)

۷۴ – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (۲)

۷۵ – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (۳)

۷۶ – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (۴)

۷۷ – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (۵)

۷۸ – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (۶)

۷۹ – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (۷)

۸۰ – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (۸)

۸۱ – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (۹)

۸۲ – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (۱۰)

۸۳ -نکات ریاضی تیزهوشان همراه باآزمون(آزمون علمی)

۸۴ – المپیاد علمی پایه ی ششم دیماه

۸۵ – آزمون علمی پایه ی ششم آبانماه

۸۶ – آزمون تیزهوشان ششم(آزمایشی)

۸۷ – آزمون تیزهوشان ورودی پایه ی ششم به هفتم(۹۵-۹۴)

۸۸ – آزمون علمی شماره ی (۱)ششم ابتدایی

۸۹ – آزمون علمی شماره ی (۲)ششم ابتدایی

۹۰ – آزمون علمی شماره ی (۳)ششم ابتدایی

۹۱ – آزمون علمی شماره ی (۴)ششم ابتدایی

۹۲ – آزمون علمی شماره ی (۵)ششم ابتدایی

۹۳ – آزمون علمی شماره ی (۶)ششم ابتدایی

۹۴ – آزمون علمی شماره ی (۷)ششم ابتدایی

۹۵ – آزمون علمی شماره ی (۸)ششم ابتدایی

۹۶ – آزمون علمی شماره ی (۹)ششم ابتدایی

۹۷ – آزمون علمی شماره ی (۱۰)ششم ابتدایی

۹۸ – آزمون علمی شماره ی (۱۱)ششم ابتدایی

۹۹ – آزمون علمی شماره ی (۱۲)ششم ابتدایی

۱۰۰ – آزمون علمی شماره ی (۱۳)ششم ابتدایی

۱۰۱ – آزمون علمی شماره ی (۱۴)ششم ابتدایی

۱۰۲ – آزمون علمی شماره ی (۱۵)ششم ابتدایی

۱۰۳ – آزمون علمی شماره ی (۱۶)ششم ابتدایی

۱۰۴ – آزمون علمی شماره ی (۱۷)ششم ابتدایی

۱۰۵ – آزمون علمی شماره ی (۱۸)ششم ابتدایی

۱۰۶ – آزمون علمی شماره ی (۱۹)ششم ابتدایی

۱۰۷ – آزمون علمی شماره ی (۲۰)ششم ابتدایی

۱۰۸ – آزمون علمی مبتکران شماره ی (۱)ششم ابتدایی

۱۰۹ – آزمون علمی مبتکران شماره ی (۲)ششم ابتدایی

۱۱۰ – آزمون علمی مبتکران شماره ی (۳)ششم ابتدایی

۱۱۱ – آزمون علمی آینده سازان شماره ی (۱)ششم ابتدایی

۱۱۲ – آزمون علمی آینده سازان شماره ی (۲)ششم ابتدایی

۱۱۳ – آزمون علمی جامع رزمندگان (۱)ششم ابتدایی

۱۱۴ – آزمون علمی آذرماه ششم ابتدایی

۱۱۵ – آزمون علمی بهمن ماه ششم ابتدایی

۱۱۶ – آزمون علمی اردیبهشت ماه ششم ابتدایی

۱۱۷ – آزمون علمی تیزهوشان ماه ششم ابتدایی

۱۱۸ – آزمون علمی اسفند ماه باپاسخ ششم ابتدایی

۱۱۹ – آزمون علمی هدفمند ششم ابتدایی

۱۲۰ – آزمون علمی مرآت (۱) ششم ابتدایی

۱۲۱ – آزمون علمی مرآت (۲) ششم ابتدایی

۱۲۲ – آزمون علمی امیدان ششم ابتدایی

۱۲۳ – آزمون علمی تیزهوشان(۱) ششم ابتدایی

۱۲۴ – آزمون علمی تیزهوشان(۲) ششم ابتدایی

۱۲۵ – آزمون علمی تیزهوشان(۳) ششم ابتدایی

۱۲۶ – آزمون علمی تیزهوشان(۴) ششم ابتدایی

۱۲۷ – آزمون علمی تیزهوشان(۵) ششم ابتدایی

۱۲۸ – آزمون علمی تیزهوشان(۶) ششم ابتدایی

۱۲۹ – آزمون علمی تیزهوشان(۷) ششم ابتدایی

۱۳۰ – آزمون علمی تیزهوشان(۸) ششم ابتدایی

۱۳۱ – آزمون علمی تیزهوشان(۹) ششم ابتدایی

۱۳۲ – آزمون علمی تیزهوشان(۱۰) ششم ابتدایی

۱۳۳ – آزمون علمی تیزهوشان(۱۱) ششم ابتدایی

۱۳۴ – آزمون علمی تیزهوشان(۱۲) ششم ابتدایی

۱۳۵ – آزمون علمی تیزهوشان(۱۳) ششم ابتدایی

۱۳۶ – آزمون علمی تیزهوشان(۱۴) ششم ابتدایی

۱۳۷ – آزمون علمی تیزهوشان(۱۵) ششم ابتدایی

۱۳۸ – آزمون علمی تیزهوشان(۱۶) ششم ابتدایی

۱۳۹ – آزمون علمی تیزهوشان(۱۷) ششم ابتدایی

۱۴۰ – آزمون علمی تیزهوشان(۱۸) ششم ابتدایی

۱۴۱ – آزمون علمی تیزهوشان(۱۹) ششم ابتدایی

۱۴۲ – آزمون علمی تیزهوشان(۲۰) ششم ابتدایی

۱۴۳ – آزمون علمی تیزهوشان(۲۱) ششم ابتدایی

۱۴۴ – آزمون علمی تیزهوشان(۲۲) ششم ابتدایی

۱۴۵ – آزمون علمی تیزهوشان(۲۳) ششم ابتدایی

۱۴۶ – آزمون علمی تیزهوشان(۲۴) ششم ابتدایی

۱۴۷ – آزمون علمی تیزهوشان(۲۵) ششم ابتدایی

۱۴۷ – آزمون علمی تیزهوشان(۲۶) ششم ابتدایی

۱۴۸ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان چهارمحال بختیاری)

۱۴۹ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان البرز)

۱۵۰ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان های آذربایجان شرقی- غربی – زنجان – اردبیل)

۱۵۱ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان بوشهر)

۱۵۲ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان ایلام)

۱۵۳ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان اصفهان)

۱۵۳ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان فارس)

۱۵۴ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان قم)

۱۵۵ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان گیلان

۱۵۶ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان کرمان)

۱۵۷ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان کرمانشاه)

۱۵۸ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان خراسان شمالی)

۱۵۹ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان مرکزی)

۱۶۰ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان مرکزی)

۱۶۱ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان مازندران- سمنان – شهرستانهای تهران)

۱۶۲ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان تهران)

۱۶۳ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان گلستان)

۱۶۴ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان هرمزگان)

۱۶۵ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان خراسان رضوی)

۱۶۶ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان کهکیلویه وبویراحمد)

۱۶۷ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان سیستان وبلوچستان)

۱۶۸ – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان یزد)

۱۶۹ – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (دوآزمون)شماره ی ۵

۱۷۰ – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (آبان)شماره ی ۲

۱۷۱ – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اذر)شماره ی ۳

۱۷۲ – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اذر۱)شماره ی ۳

۱۷۳ – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اذر۲)شماره ی ۴

۱۷۴ – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (بهمن ۱)شماره ی ۶

۱۷۵ – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (بهمن۲)شماره ی ۸

۱۷۶ – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اسفند۱)شماره ی ۹

۱۷۷ – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اسفند۲)شماره ی ۱۰

۱۷۷ – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اسفند۲)شماره ی ۱۰

۱۷۸ – آزمون جامع پایه ی ششم (۱)ابانماه (۱)

۱۷۹ – آزمون جامع پایه ی ششم (۲)ابانماه (۲)

۱۸۰ – آزمون جامع پایه ی ششم (۳)آذر (۱)

۱۸۱ – آزمون جامع پایه ی ششم (۴)آذر (۲)

۱۸۲ – آزمون جامع پایه ی ششم (۵)آذر (۳)

۱۸۳ – آزمون جامع پایه ی ششم (۶)دیماه (۱)

۱۸۴ – آزمون جامع پایه ی ششم (۷)دیماه (۲)

۱۸۵ – آزمون جامع پایه ی ششم (۸)دیماه (۳)

۱۸۶ – آزمون جامع پایه ی ششم (۹)

۱۸۷ – آزمون جامع پایه ی ششم (۱۰) بهمن ماه

۱۸۸ – آزمون جامع پایه ی ششم (۱۱)

۱۸۹ – آزمون جامع پایه ی ششم (۱۲) باپاسخ

۱۹۰ – آزمون جامع پایه ی ششم (۱۳) باپاسخ

۱۹۱ – آزمون جامع پایه ی ششم (۱۴) باپاسخ

۱۹۲ – آزمون جامع پایه ی ششم (۱۵)

۱۹۳ – آزمون جامع پایه ی ششم (۱۶)

۱۹۴ – آزمون پیشرفت تحصیلی رزمندگان پایه ی ششم (۱)

۱۹۵ – آزمون پیشرفت تحصیلی رزمندگان پایه ی ششم (۲)

۱۹۶ – آزمون پیشرفت تحصیلی رزمندگان پایه ی ششم (۳)

۱۹۷ – آزمون پیشرفت تحصیلی رزمندگان پایه ی ششم (۴)

۱۹۸ – آزمون پیشرفت تحصیلی رزمندگان پایه ی ششم (۵)

۱۹۹ – آزمون علمی اندیشمد پایه ی ششم (۵)

۲۰۰ – آزمون پیشرفت تحصیلی سبزور پایه ی ششم

۲۰۱ – آزمون تلاش پایه ی ششم (۵۰تست)

۲۰۲ – آزمون تلاش پایه ی ششم ۲(۵۰تست)

۲۰۱ – آزمون تلاش پایه ی ششم (۵۰تست)

۲۰۲ – آزمون علمی تیزهوشان (۱)

۲۰۳ – آزمون علمی تیزهوشان (۲)

۲۰۴ – آزمون علمی تیزهوشان (۳)

۲۰۵ – آزمون علمی تیزهوشان (فروردین ۹۷)

۲۰۶ – آزمون علمی هدفمند شاهد(مهرماه)

آزمونهای علمی پنجم

آزمونهای علمی

۱- آزمون علمی امیدان بهمن ماه

۲ – آزمون علمی قلمچی تبزهوشان ۸۰ تست

۳ – آزمون پیشرفت تحصیلی پنجم ابتدایی

۴ – آزمون علمی قلمچی ۱۰ اردیبهشت

۵ – آزمون علمی گاج باپاسخ پنجم ابتدایی

۶ – آزمون علمی پنجم ابتدایی

۷ – آزمون پیشرفت تحصیلی پنجم ابتدایی

۸ – آزمون علمی گاج دیماه پنجم ابتدایی

۹ – آزمون علمی تیزهوشان گاج پنجم ابتدایی

۱۰ – آزمون علمی تیزهوشان (۸۰تست)

۱۱ – آزمون علمی پایه ی پنجم (۱)

۱۲ – آزمون علمی پایه ی پنجم (۲)

۱۳ – آزمون علمی پایه ی پنجم (مهرماه)

۱۴ – آزمون علمی پایه ی پنجم (۳)

۱۵ – آزمون علمی پایه ی پنجم (۴)اردیبهشت

۱۶ – آزمون علمی پایه ی پنجم (۵)