نوشته‌ها

حروف الفبا(پایه ی اول)

حروف الفبا ۳۳تا بوده که همه ی آنها به جز همزه “ء” پایه اول تدریس می شود.
۲- زبان فارسی دارای چند صدا می باشد؟
زبان رسمی فارسی کنونی شامل ۲۸ صدا می باشد که ۱۹ صدای آنها امتدادپذیر (هنگام تلفظ کشیده می شوند) و۹ صدای دیگر امتداد ناپذیر (هنگام تلفظ کشیده نمی شوند یا جریان هوا قطع می شود)ازاین تعداد صدا،۶تا مصوت (حرکت دار ) وبقیه صامت (حرکت پذیر)هستند.
مصوت ها:
۳-در هر بخش از کلمه چند مصوت وچند صامت وجوددارد؟
در هر بخش یک مصوت وحداکثر سه صامت وجوددارد.
تذکر :در زبان فارسی دو مصوت نمی تواند پشت سرهم بیایند وباید یک صامت میانجی بین آنها قرار گیرد.
۴- بخش وصداخوانی یک کلمه تا چه مدت باید ادامه یابد؟
در شیوه جدید (در کتاب بنویسیم )تا هنگامی که نوآموز در خواندن ونوشتن کلمه ها مسلط نشود می توان این کار راادامه دادولی تکرار آن باعث خستگی وکندی کار خواندن ونوشتن می شود.
۵-بین حرف وصدا چه تفاوتی وجود دارد ؟
در پایه اول آنهم درابتدای آموزش نیازی به کاربرد کلمه ی “حرف “نیست .وبهتر است ازلفظ”نشانه”ویا”صدا”استفاده استفاده شود.صدا کوچتکترین جزء سخن گفتن می باشد.کمااینکه ماهریک از علامتهای( ) رایک صدا می گویم ولی نمی توانیم به آنها حرف بگویم .
به جدول زیر در مورد اختلاف بین صدا وحرف در برخی از کلمات توجه فرمایید:

کلمه بَرادَر                  تعداد بخش۳               تعداد حرف۵             تعدادصدا ۷

کلمه ایستاد                             ۲                            ۶                         ۵

کلمه خواهر                             ۲                            ۵                         ۵

کلمه لَذّت                               ۲                           ۳                          ۶

کلمه دَوَنده                             ۳                          ۵                          ۷

۶- آیا لازم است نام حرف الفبا را به نوآموز بگوییم؟
بهتر است در پایان یاد گیری حرف الفبا این کار صورت گیرد.اما اگر در اواسط کار این عمل صورت گرفت باید مشروط به این موارد باشد:
الف)نوآموز تعداد زیادی از نشانه هارا خوانده باشدب)به طور مداوم روی این نام تاکید نشود.
۷-حروف عربی کدامند؟
حرف های (ح ،ص،ض،ط،ظ،ع)مخصوص کلمه های عربی است وهر کلمه ای که با یکی ازآنها نوشته شود ریشه در زبان عربی خواهد داشت.
توضیح :حرفهای (ث،ذ)در گذشته بین زبان عربی وفارسی مشترک بودند ودر حال حاضر جزچند کلمه ی مانند (گذاشتن-آذر –کیومرث-…)کلمه های دیگر با این حروف نوشته نمی شود.
هم خانوادهای آنها همچنین برخی از کلمات در اصل فارسی هستندولی بااین حروف نوشته می شوند که برخی از آنها امروزه تغییر کرده است .مثال:اطاق –طهران –بلیت -…
۸-یک نوآموز در نوشتن کلمات به چه نکاتی باید توجه کند؟
الف)هر لخته از کلمه را یکباره بنویسد
ب)نقطه ها وسر کش کلمه هارابعداز نوشتن بگذارد.
لخته:به هر قسمت از کلمه که مستقل نوشته شود گفته می شود.مثال :کلمه ی ” نان”دارای دولخته وکلمه ی”بست”دارای یک لخته است این کار موجب سرعت در نوشتن وزیبایی آمی شود.
۹-ویژگی های خواندن ونوشتن کلمه ی “زِیاد “چیست؟
کلمه ی”زیاد”کلمه ی عربی است که در اصل زیاد می باشد .هرگاه صدای “اﯾ “و”ﯾِ”دنبال هم بیایند صدای “اﯾ “تبدیل به صدای ” ” می شود.بنابراین کلمه رازیاد ” ziyad” می خوانیم.
۱۰-چه عواملی در خواندن موثر است ؟
الف )عوامل جسمی (سالم بودن چشم،گوش،زبان و…
ب)رشد مناسب مغز واعضای حسی کودک
ج)محیط وشرایط مناسب آنروش تدریس
ه) عوامل هیجانی وعاطفی مانند ترس و…
۱۲) خواندن به چه صورت انجام می گیرد؟
الف)خواندن بی صدا ب)خواندن با صدا
۱۳)آیا لازم است از همان ابتدا کودک را به خواندن بی صدا عادت دهیم ؟
خیر. در ابتدای آموزش خواندن بهتر است کودک را به این امر تشویق نکنیم چرا که بلندخواندن خود علاوه بر تقویت حافظه بصری تقویت مهارت شنیدن هم می شود.

 

فیلم آموزشی اول

خوش آمدی غریبه! این یک متن نمونه برای جعبه شعار خارق العاده شماست! این متن رو به سلیقه خودت تغییر بده!

برگه‌ها

حروف الفبا(پایه ی اول)

حروف الفبا ۳۳تا بوده که همه ی آنها به جز همزه “ء” پایه اول تدریس می شود.
۲- زبان فارسی دارای چند صدا می باشد؟
زبان رسمی فارسی کنونی شامل ۲۸ صدا می باشد که ۱۹ صدای آنها امتدادپذیر (هنگام تلفظ کشیده می شوند) و۹ صدای دیگر امتداد ناپذیر (هنگام تلفظ کشیده نمی شوند یا جریان هوا قطع می شود)ازاین تعداد صدا،۶تا مصوت (حرکت دار ) وبقیه صامت (حرکت پذیر)هستند.
مصوت ها:
۳-در هر بخش از کلمه چند مصوت وچند صامت وجوددارد؟
در هر بخش یک مصوت وحداکثر سه صامت وجوددارد.
تذکر :در زبان فارسی دو مصوت نمی تواند پشت سرهم بیایند وباید یک صامت میانجی بین آنها قرار گیرد.
۴- بخش وصداخوانی یک کلمه تا چه مدت باید ادامه یابد؟
در شیوه جدید (در کتاب بنویسیم )تا هنگامی که نوآموز در خواندن ونوشتن کلمه ها مسلط نشود می توان این کار راادامه دادولی تکرار آن باعث خستگی وکندی کار خواندن ونوشتن می شود.
۵-بین حرف وصدا چه تفاوتی وجود دارد ؟
در پایه اول آنهم درابتدای آموزش نیازی به کاربرد کلمه ی “حرف “نیست .وبهتر است ازلفظ”نشانه”ویا”صدا”استفاده استفاده شود.صدا کوچتکترین جزء سخن گفتن می باشد.کمااینکه ماهریک از علامتهای( ) رایک صدا می گویم ولی نمی توانیم به آنها حرف بگویم .
به جدول زیر در مورد اختلاف بین صدا وحرف در برخی از کلمات توجه فرمایید:

کلمه بَرادَر                  تعداد بخش۳               تعداد حرف۵             تعدادصدا ۷

کلمه ایستاد                             ۲                            ۶                         ۵

کلمه خواهر                             ۲                            ۵                         ۵

کلمه لَذّت                               ۲                           ۳                          ۶

کلمه دَوَنده                             ۳                          ۵                          ۷

۶- آیا لازم است نام حرف الفبا را به نوآموز بگوییم؟
بهتر است در پایان یاد گیری حرف الفبا این کار صورت گیرد.اما اگر در اواسط کار این عمل صورت گرفت باید مشروط به این موارد باشد:
الف)نوآموز تعداد زیادی از نشانه هارا خوانده باشدب)به طور مداوم روی این نام تاکید نشود.
۷-حروف عربی کدامند؟
حرف های (ح ،ص،ض،ط،ظ،ع)مخصوص کلمه های عربی است وهر کلمه ای که با یکی ازآنها نوشته شود ریشه در زبان عربی خواهد داشت.
توضیح :حرفهای (ث،ذ)در گذشته بین زبان عربی وفارسی مشترک بودند ودر حال حاضر جزچند کلمه ی مانند (گذاشتن-آذر –کیومرث-…)کلمه های دیگر با این حروف نوشته نمی شود.
هم خانوادهای آنها همچنین برخی از کلمات در اصل فارسی هستندولی بااین حروف نوشته می شوند که برخی از آنها امروزه تغییر کرده است .مثال:اطاق –طهران –بلیت -…
۸-یک نوآموز در نوشتن کلمات به چه نکاتی باید توجه کند؟
الف)هر لخته از کلمه را یکباره بنویسد
ب)نقطه ها وسر کش کلمه هارابعداز نوشتن بگذارد.
لخته:به هر قسمت از کلمه که مستقل نوشته شود گفته می شود.مثال :کلمه ی ” نان”دارای دولخته وکلمه ی”بست”دارای یک لخته است این کار موجب سرعت در نوشتن وزیبایی آمی شود.
۹-ویژگی های خواندن ونوشتن کلمه ی “زِیاد “چیست؟
کلمه ی”زیاد”کلمه ی عربی است که در اصل زیاد می باشد .هرگاه صدای “اﯾ “و”ﯾِ”دنبال هم بیایند صدای “اﯾ “تبدیل به صدای ” ” می شود.بنابراین کلمه رازیاد ” ziyad” می خوانیم.
۱۰-چه عواملی در خواندن موثر است ؟
الف )عوامل جسمی (سالم بودن چشم،گوش،زبان و…
ب)رشد مناسب مغز واعضای حسی کودک
ج)محیط وشرایط مناسب آنروش تدریس
ه) عوامل هیجانی وعاطفی مانند ترس و…
۱۲) خواندن به چه صورت انجام می گیرد؟
الف)خواندن بی صدا ب)خواندن با صدا
۱۳)آیا لازم است از همان ابتدا کودک را به خواندن بی صدا عادت دهیم ؟
خیر. در ابتدای آموزش خواندن بهتر است کودک را به این امر تشویق نکنیم چرا که بلندخواندن خود علاوه بر تقویت حافظه بصری تقویت مهارت شنیدن هم می شود.

 

فیلم آموزشی اول

خوش آمدی غریبه! این یک متن نمونه برای جعبه شعار خارق العاده شماست! این متن رو به سلیقه خودت تغییر بده!