نرم افزارآموزشی پنجم

۱-  فایل آموزشی ریاضی پنجم(ضرب کسرها)

۲ –  فایل آموزشی ریاضی پنجم(ضرب اعداددر کسرها)

۳ –  فایل آموزشی ریاضی پنجم(ضرب کسرها)

۴ – نرم افزار ریاضی پنجم(ضرب کسرها)

۵ – فایل آموزشی زندگی درنواحی مختلف جهان(درس ۱۴)

۶ – فایل آموزشی علوم درس رنگین کمان(نوروتجزیه)

۷ – فایل آموزشی علوم درس ۲ (تغییرات مواد)

۸ – نرم افزارقرآن پایه ی پنجم ابتدایی

۹ – نرم افزارآموزش قرآن پایه ی پنجم ابتدایی(برای سیستم عامل اندروید)

۱۰ – کاملترین نقشه ی ایران وجهان(برای سیستم عامل اندروید)

۱۱ – فایل آموزشی حرکات زمین(۱)

۱۲ – فایل آموزشی حرکات زمین(۲)

۱۳- فایل آموزشی نفوذآب درخاک

۱۴- فایل آموزشی اجزای خاک

۱۵- فایل آموزشی تشکیل فسیل دردریا

۱۶- فایل آموزشی ساختمان چشم وگوش(علوم)

۱۷- آزمون الکترونیک علوم پنجم ابتدایی

۱۸- فایل آموزشی چرخش زمین وپیدایش شب وروز

۱۹- فایل آموزشی اهرمها(کارهاآسان می شود ۱)علوم

۲۰- فایل آموزشی اهرمها(کارهاآسان می شود ۲)علوم پنجم

۲۱- فایل آموزشی حرکتهای زمین درس ۱۳ مطالعات اجتماعی

۲۲- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۱)

۲۳- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۲)

۲۴- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۳)

۲۵- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۴)

۲۶- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۵)

۲۷- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۶)

۲۸- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۷)

۲۹- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۸)

۳۰- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۹)

۳۱- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۱۰)

۳۲- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۱۱)

۳۳- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۱۲)

۳۴- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی اعداداعشاری(۱۳)

۳۵- نرم افزارفلش علوم پنجم ابتدایی نور(۱)

۳۶- نرم افزارفلش علوم پنجم ابتدایی نور(۲)

۳۷- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی کسرها(۱)

۳۸- نرم افزارفلش ریاضی پنجم ابتدایی کسرها(۲)

✅آهن زودتر زنگ می زند یا آلومینیم؟

آهن زودتر زنگ می زند یا آلومینیم؟

می دانیم که از اثرات نا مطلوب اکسیژن بر روی بسیاری از مواد و عناصر پوسیدگی، فساد و زنگ زدن است.
در پاسخ به سوال فوق باید گفت که آلومینیم زودتر از آهن زنگ می زند اما این زنگ زدگی به رنگ بدنه ی خود آلومینیم است و پس از زنگ زدن لایه ای به عنوان عایق روی هسته ی آلومینیم را پوشانده و مانع از رسیدن اکسیژن به آن می شود، در حالی که آهن دیرتر از آلومینیم زنگ می زند اما زنگ زدگی آن به صورت پوسته شدن است و رنگ نامطلوبی در برابر آهن دارد.
پس بنابر این زنگ زدگی آلومینیم دارای اثرات مثبت و زنگ زدگی آهن اثری منفی و مخرب دارد و باید در این گونه موانع از انواع ضد زنگ ها استفاده کرد.