تمدید آزمون ضمن خدمت ایمنی وامنیت مدرسه

ثبت نام مجدد بازمانده ها دوره “آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه”
۱) ثبت نام از ۲۳ آبان ماه لغایت ۲۹ آبان در سامانه  LTMS فعال می باشد
۲) دوره از ۳۰ آبان شروع می گردد .