مطالب توسط یوسف رحیمی

صداهای قلب

صدای اول قلب:مربوط به بسته شدن دریچه های دو لتی و سه لتی می شود که با شروع انقباض بطن با گوشی پزشکی قابل شنیدن است.این صدا گنگ،کشیده و قوی می باشد و شبیه حرف “لوپ” می باشد. صدای دوم قلب:دریچه ی سینی شکل در مدخل ورودی سرخرگ ها وجود دارد و از برگشت خون […]