مطالب توسط یوسف رحیمی

واحدهای اندازه گیری(شمارش)

بیشتر بدانیم: واحدشمارش انسان، شتر، نخل : نفر واحد شمارش کفش، جوراب، دستکش : جفت واحد شمارش سیگار : نخ واحد شمارش صابون : قالب واحد شمارش تخم مرغ : دانه واحد شمارش نان : قرص واحد شمارش گردو، مداد : دانه واحد شمارش قرص، قند، آب نبات : حَب واحد شمارش چند عدد گردو […]

فر ﺁﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﮏ

ﻧﻤﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻠﻮﺹ ﺑﯿﻦ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺎ ۹۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ‌ﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻧﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻧﻤﮏ‌ﻫﺎ ﭘُﺮ ﺍﺯ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺍﺳﺖ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ‌ﻫﺎﯼ ﻧﻤﮏ، ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺳﺪﯾﻢ ﻭ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﮔﭻ ﮔﻔﺘﻪ […]