بخش پذیری براعداد(ریاضی چهارم وپنجم)

برای تقسیم بر بیشتر اعداد طبیعی قاعده هایی وجود دارد. حتی برای برخی از اعداد بیشتر از سه قاعده به دست آمده است که می توان به کمک آن ها بخش پذیری اعداد را بررسی کرد و باقی مانده ه تقسیم آن ها را نیز تعیین نمود. البته در برخی موارد انجام عمل تقسیم، راحت تر از کاربرد قاعده به نظر می رسد. این به مقسوم و مقسوم علیه بستگی دارد. قاعده تقسیم بر اعداد طبیعی از ۱ تا ۲۰ در زیر آورده شده است.

قاعده تقسیم بر ۱ :
همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.

قاعده تقسیم بر ۲ :
عددی بر ۲ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۲ بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر ۲ باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر ۲ است.
مثال- همه ی اعداد زوج بر ۲ بخش پذیر هستند.

قاعده تقسیم بر ۳ :
عددی بر ۳ بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر ۳ بخش پذیر باشد. باقی مانده ی تقسیم عدد بر ۳ همان باقی مانده تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر ۳ است.
مثال- مجموع رقم های عدد ۷۵۱۲ برابر ۱۵ است و ۱۵ بر ۳ بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد۷۵۱۲ بر ۳ بخش پذیر است.

قاعده تقسیم بر ۴ :
الف) عددی بر ۴ قابل قسمت است که دو رقم سمت راست آن بر۴ قابل قسمت باشد. باقی مانده تقسیم هر عدد بر ۴ مساوی باقی مانده تقسیم دو رقم سمت راست آن عدد بر۴ .
مثال- عدد ۵۲۴۸ بر ۴ بخش پذیر است. زیرا ۴۸ بر ۴ بخش پذیر است.
ب)عددی بر۴ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی ۲ برابر رقم دهگان آن بر ۴ بخش پذیر باشد.
مثال- عدد ۱۵۶۸ بر ۴ بخش پذیر است. زیرا ۲۰ = ۸ + ۶ * ۲ و ۲۰ بر ۴ بخش پذیر می باشد.

قاعده تقسیم بر ۵ :
عددی بر۵بخش پذیر است که رقم یکانش بر۵ بخش پذیر باشد. باقی مانده تقسیم هرعدد بر۵ باقی مانده تقسیم رقم یکان عدد بر ۵ است.
مثال- اعداد ۶۵، ۲۴۰ و ۸۰۰ بر۵ بخش پذیر هستند.

قاعده تقسیم بر ۶ :
عددی بر ۶ بخش پذیر است که بر۲ و۳ بخش پذیر باشد. ( ۳ * ۲ = ۶)
مثال- عدد ۱۳۲ هم بر ۲ و هم بر ۳ بخش پذیراست. پس بر۶ نیز بخش پذیر است.

قاعده تقسیم بر ۷ :
عددی بر ۷ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر۷ بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)
مثال- عدد ۵۱۹۴ بر ۷ بخش پذیر است. زیرا: ( ۸ = ۲ * ۴) ۵۱۹۴ ( ۲= ۲ *۱) ۵۱۱ = ۸ – ۵۱۹ ۴۹ = ۲- ۵۱
۴۹ مضربی از ۷ است. بنابراین۵۱۹۴ بر ۷ بخش پذیر است.

قاعده تقسیم بر ۸ :
الف) عددی بر۸ قابل قسمت است که سه رقم سمت راست آن بر ۸ قابل قسمت باشد.
مثال- اعداد ۴۵۰۰۰ و۷۰۶۵۶ بر ۸ بخش پذیرهستند. زیرا سه رقم سمت راست آن ها یعنی صفر و۶۵۶ بر ۸ بخش پذیرهستند.
ب) عددی بر۸ بخش پذیر است که ۲ برابررقم دهگان به اضافه ی ۴ برابر رقم صدگان آن بر ۸ بخش پذیر باشد.
مثال- عدد ۶۵۳۲۱ بر ۸ بخش پذیر است. زیرا ۱۶ = ۲ * ۲ + ۳ * ۴ و ۱۶ بر ۸ بخش پذیر می باشد.

قاعده تقسیم بر ۹ :
عددی بر ۹ بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر۹ بخش پذیر باشد.
مثال- عدد ۵۱۴۸ بر ۹ بخش پذیراست. زیرا مجموع رقم های آن یعنی ۱۸ بر ۹ بخش پذیر است.
قاعده تقسیم بر ۱۰ :

عددی بر ۱۰ بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
مثال- اعداد ۷۰ ، ۱۲۰۰ و ۸۱۰ بر ۱۰ بخش پذیر هستند.
قاعده تقسیم بر ۱۱ :
عددی بر ۱۱ بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر ۱۱ بخش پذیر باشد.
مثال-عدد ۵۲۴۰۳۱۲ بر ۱۱ بخش پذیر است زیرا: ۱۴ = ۲ + ۳ + ۴ + ۵ ۳ = ۱ + ۰ + ۲ ۱۱ = ۳ – ۱۴
قاعده تقسیم بر ۱۲ :
عددی بر ۱۲ بخش پذیر است که بر ۳ و ۴ بخش پذیر باشد.
مثال- اعداد ۷۲ و ۱۲۰ و ۴۸۰ بر ۱۲ بخش پذیر هستند.
قاعده تقسیم بر ۱۳ :
عددی بر ۱۳ بخش پذیر است که اگر ۴ برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر ۱۳ بخش پذیرباشد. (در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)
مثال- عدد ۲۴۷ بر ۱۳ بخش پذیر است. زیرا: ( ۲۸ = ۷ * ۴) ۲۴۷ ( ۸ = ۲ * ۴) ۵۲ = ۲۸ + ۲۴ ۱۳ = ۸ + ۵
قاعده تقسیم بر ۱۴ :
عددی بر ۱۴ بخش پذیر است که بر ۲ و ۷ بخش پذیر باشد. ( ۷ * ۲ = ۱۴)
مثال- عدد ۳۵۴۲ هم بر ۲ وهم بر۷ بخش پذیر است. پس بر ۱۴ نیز بخش پذیر است.
قاعده تقسیم بر ۱۵ :
عددی بر ۱۵ بخش پذیر است که بر ۳ و ۵ بخش پذیر باشد. ( ۵ * ۳ = ۱۵)
مثال- عدد ۴۳۵۰ هم بر ۳ و هم بر ۵ بخش پذیر است. پس بر ۴۳۵۰ نیز بخش پذیر است.
قاعده تقسیم بر ۱۶ : عددی بر ۱۶ بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر ۱۶ بخش پذیر باشد .
قاعده تقسیم بر ۱۷ :
عددی بر ۱۷ بخش پذیر است که اگر ۵ برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر ۱۷ بخش پذیر باشد.
مثال: عدد ۲۲۱ بر ۱۷ بخش پذیر است زیرا: ۲۲-(۵x1)=17

قاعده تقسیم بر ۱۸ : عددی بر ۱۸ بخش پذیر است که بر ۲ و ۹ بخش پذیر باشد.
قاعده تقسیم بر ۱۹ : عددی بر ۱۹ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر ۱۹ بخش پذیرباشد.
مثال: عدد ۴۳۷ بر ۱۹ بخش پذیر است زیرا ۵۷ بر ۱۹ بخش پذیر است: ۴۳+(۲x7)=57
قاعده تقسیم بر ۲۰ : عددی بر ۲۰ بخش پذیر است که دو رقم آخر بر ۱۰ بخش پذیر باشد و رقم دهگان زوج باشد.
(عددی که دو رقم آخر آن بر ۲۰ بخشپذیر باشد)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *