مطالعات اجتماعی

1- مطالعات اجتماعی نوبت دوم(1)

2- مطالعات اجتماعی نوبت دوم(2)

3- مطالعات اجتماعی نوبت اول(1)

4 – مطالعات اجتماعی نوبت اول(2)

5- مطالعات اجتماعی جهت های جغرافیایی

6- مطالعات اجتماعی نوبت دوم (3)

7- مطالعات اجتماعی آذرماه

8- مطالعات اجتماعی درس 1تا6

9 -مطالعات اجتماعی عملکردی

10 -مطالعات اجتماعی عملکردی جهت های جغرافیایی

11 -مطالعات اجتماعی بهمن ماه(1)

12 -مطالعات اجتماعی بهمن ماه(2)

13 -مطالعات اجتماعی درس 1تا5

14 -مطالعات اجتماعی آبان ماه

14 -مطالعات اجتماعی 50 سوال ازدروس

15 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (1)

16 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (2)

17 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (3)

18 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (4)

19 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (5)

20 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (6)

21 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (7)

22 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (8)

23 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (9)

24 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (10)

25 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (11)

26 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (12)

27 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (بهمن 96)

28 -ارزشیابی مطالعات اجتماعی (نوبت دوم 97)