قرآن

1- قرآن پنجم (پایانی)

2- قرآن پنجم  ابتدایی نوبت دوم

3 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس اول)

4 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس دوم)

5 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس سوم)

6 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس چهارم)

7 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس پنجم)

8 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس ششم)

9 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس هفتم)

10 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس هشتم)

11 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس نهم)

12 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس دهم)

13 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس یازدهم)

14 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس دوازدهم)

15 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس سیزدهم)

16 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس چهاردهم)

17 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس پانزدهم)

18 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس شانزدهم)

19 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس هفدهم)

20 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس هیجدهم)

21 – فایل صوتی آموزش روخوانی وروانخوانی قرآن(درس نوزهم)