فارسی

1- آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت دوم(1)

2 – آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت دوم(2)

3 – آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت اول (1)

4- آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت اول (2)

5 – فارسی پایه ی چهارم علائم نگارشی

6 – فارسی پایه ی چهارم (تمرین درس 1و2)

7 – فارسی پایه ی چهارم (نوبت اول)

8- فارسی پایه ی چهارم (بهمن 96)

9- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس ستایش)

10- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 1 آفریدگارزیبایی)

11- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 1 آفریدگارزیبایی به صورت نمایش)

12- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی -شعرخبرداغ کلاغ)

13- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس دوم کوچ پرستوها)

14- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی بخوان وبیندیش درجستجو)

15- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی حکایت قویترین حیوان جنگل)

16- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 3 رازنشانه ها )

17- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 3 رازنشانه ها به صورت نمایش)

18- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی شعرروباه وزاغ)

19- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی شعرروباه وزاغ به صورت نمایش)

20- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 4 ارزش علم)

21- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 5 رهایی ازقفس)

22- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 5 رهایی ازقفس نمایش)

23- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی بخوان وبیندیش – قدم یازدهم)

24- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی مثل)

25- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 6 ارش کمانگیر)

26- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی شعرباران)

27- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 7 مهمان شهرما)

28- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی بخوان وبیندیش انتظار)

29- فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس دهم باغچه ی اطفال)

30 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی شعرهمای رحمت)

31 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 11 فرمانده دلها)

32 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی شعرامید)

33 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 12 اتفاق ساده)

34 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی بخوان وبیندیش  دوست بچه های خوب)

35 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی حکایت نوشتن نامه)

36 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 13 لطف حق)

37 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی شعرامید)

38 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 14 ادب ازکه آموختی)

39 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 15 شیروموش)

40 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی بخوان وبیندیش هفت مرواریدسرخ)

41 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 16 پرسشگری)

42 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی شعرخردودانش)

43 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی درس 17 مدرسه ی هوشمند)

44 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی بخوان وبیندیش کارت اعتباری)

45 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی مثل رطب)

46 – فارسی پایه ی چهارم (فایل صوتی شعرنیایش)

47 – ارزشیابی فارسی پایه ی چهارم (بهمن 96)

48 – قصه های شیرین ازگلستان(1)

49 – قصه های شیرین ازگلستان(2)

50 – قصه های شیرین ازگلستان(3)

51 – قصه های شیرین ازگلستان(4)

52 – قصه های شیرین ازگلستان(5)

53 – قصه های شیرین ازگلستان(6)

54 – آزمون فارسی پایه ی چهارم جدید 97

55 – آزمون فارسی پایه ی چهارم جدید نوبت دوم  97

56 – آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت دوم (1)

57 – آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت دوم (2)

58 – آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت دوم (3)

59 – آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت دوم (4)

60 – آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت دوم (5)

61 – آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت دوم (6)

62 – آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت دوم (7)

63 – آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت دوم (8)

64 – آزمون فارسی پایه ی چهارم نوبت دوم (9)