فارسی

1- فارسی پایه ی ششم نوبت دوم(1)

2- فارسی پایه ی ششم نوبت دوم(2)

3- فارسی پایه ی ششم نوبت دوم(3)

4 – فارسی پایه ی ششم نوبت اول

5 – املا پایه ی ششم نوبت دوم(1)

6 – املا پایه ی ششم نوبت دوم(2)

7 – املا پایه ی ششم نوبت دوم(3)

8 – فارسی پایه ی ششم بهمن ماه

9 – فارسی پایه ی ششم درس 1تا7 (34تست)

10 – فارسی ششم 40 تست تیزهوشان

11 – املا پایه ی ششم فصل (1)

12 – املا پایه ی ششم فصل (2)

13 – املا پایه ی ششم فصل (3)

14 – املا پایه ی ششم فصل (4)

15 – املا پایه ی ششم فصل (5)

16 – املا پایه ی ششم فصل (6)

17 – فارسی پایه ی ششم (170سوال)

18 – فارسی پایه ی ششم تست تیزهوشان(20سوال)

19 – فارسی پایه ی ششم تست تیزهوشان(20سوال)(2)

20 – فارسی پایه ی ششم تست تیزهوشان(30سوال)(3)

21 – فارسی پایه ی ششم(معنی شعرآفریدگار)

22 – فارسی پایه ی ششم(معنی شعرایران)

23 – فارسی پایه ی ششم(معنی شعرفکرت آموخت)

24 – فارسی پایه ی ششم(معنی شعرمادرعزیز)

26 – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی 1)

27 – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی 2)

28 – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی 3)

29 – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی 4)

30 – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی 5)

31 – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی 6)

32 – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(شماره ی 7)

33 – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(دیماه 96)

34 – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(بهمن ماه 96)

35 – آزمون فارسی پایه ی ششم ابتدایی(اسفندماه 96)

36 – نکته های فارسی پایه ی ششم ابتدایی(متمم)