فارسی

1- املا تصویری پایه ی اول (1)

2- املا تصویری پایه ی اول (2)

3- املا تصویری پایه ی اول (3)

4- املا تصویری پایه ی اول (4)

5- املا تصویری پایه ی اول (5)

6- املا تصویری پایه ی اول (6)

7- املا تصویری پایه ی اول (7)

8- املا تصویری پایه ی اول (8)

9- املا تصویری پایه ی اول (9)

10- املا تصویری پایه ی اول (10)

11- املا تصویری پایه ی اول (11)

12- املا تصویری پایه ی اول (12)

13- املا تصویری پایه ی اول (13)

14- فارسی پایه ی اول پیک نشانه هاشماره ی 15

15- فارسی پایه ی اول پیک نشانه هاشماره ی 16

16- فارسی پایه ی اول جمله سازی(1)

17- فارسی پایه ی اول جمله سازی(2)

18- آزمون عملکردی فارسی پایه ی اول

19- آزمون عملکردی فارسی پایه ی اول(1)

20- آزمون فارسی پایه ی اول(1)

21- آزمون فارسی پایه ی اول(2)

22- آزمون فارسی پایه ی اول(4)

23- آزمون فارسی پایه ی اول(5)

24- آزمون فارسی پایه ی اول(6)

25- کاربرگ فارسی حرف(عین)

26- کاربرگ فارسی حرف(ظا)

27- کاربرگ فارسی حرف(ث)

28- کاربرگ فارسی حرف(غین)

29- کاربرگ فارسی حرف(ح)

29- کاربرگ فارسی حرف(ح)

29- کاربرگ فارسی حرف(ح)

30- کاربرگ فارسی حرف(ضاد)

31- پیک فارسی نگاره ها(1)

32- پیک نشانه هافارسی ا(24)

33- پیک نشانه هافارسی ا(25)

34- پیک نشانه هافارسی ا(26)

35- پیک نشانه هافارسی ا(28)

36- پیک نشانه هافارسی ا(12)

37- روانخوانی فارسی (تابستانه)

38-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی آذرماه(1)

39-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی آذرماه(2)

40-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی آذرماه(3)

41-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی آذرماه(4)

42-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی پیک نگاره ها

43-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (1)

44-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (2)

45-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (3)

46-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (4)

47-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (5)

48-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (6)

49-آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (7)

50 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (8)

51 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (9)

52 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (10)

53 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (11)

54 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (12)

55 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (13)

56 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (14)

57 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (15)

58 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (16)

59 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (17)

60 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (18)

61 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (19)

60 -آزمون فارسی پایه ی اول ابتدایی شماره ی (18)

61- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (1)

62- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (2)

63- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (3)

64- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (4)

65- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (5)

66- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (6)

67- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (7)

68- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (8)

69- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (9)

70- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (10)

71- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (11)

72- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (12)

73- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (13)

74- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (14)

75- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (15)

76- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (16)

77- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (17)

78- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (18)

79- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (19)

80- تکلیف فارسی پایه ی اول شماره ی (20)