علوم

1- علوم پایه ی چهارم نوبت دوم(1)

2- علوم پایه ی چهارم نوبت دوم(2)

3- علوم پایه ی چهارم نوبت دوم(3)

5- علوم پایه ی چهارم نوبت دوم(4)

6- علوم پایه ی چهارم نوبت اول(1)

7- علوم پایه ی چهارم فایل آموزشی تقسیم سلول

8 – علوم پایه ی چهارم نوبت دوم (5)

9 – علوم پایه ی چهارم نوبت اول (2)

10 – دانستنیها یی درباره ی سیاره ی زحل (درس آسمان درشب)

11 – دانستنیها یی درباره ی سیاره ی عطارد (درس آسمان درشب)

12 – دانستنیها یی درباره ی سیاره ی زمین (درس آسمان درشب)

13 – دانستنیها یی درباره ی سیاره ی اورانوس (درس آسمان درشب)

14 – دانستنیها یی درباره ی سیاره ی خورشید (درس آسمان درشب)

15 – دانستنیها یی درباره ی سیاره ی زهره (درس آسمان درشب)

16 – دانستنیها یی درباره ی سیاره ی مریخ (درس آسمان درشب)

17 – دانستنیها یی درباره ی سیاره ی مشتری (درس آسمان درشب)

18 – دانستنیها یی درباره ی سیاره ی نپتون (درس آسمان درشب)

19 – فایل آموزشی چرخش زمین به دورخورشید

20 – فایل آموزشی سلول (چهارم ابتدایی)

21 – فایل آموزشی اندام تنفسی (چهارم ابتدایی)

22 – آزمون علوم  فصل 2 (مخلوطها)

23 – آزمون علوم  فصل 7 (آهن ربا)

25 -مجموعه تصاویر منظومه ی شمسی

26 -مجموعه تصاویر بدن انسان

26 -فایل آموزشی ودانستنیهای خون(علوم پایه ی چهارم)

27 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 3(انرژی)

28 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 6-7(آهن ربا- سنگها)

29 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل9 (سلول)

30 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 2شماره ی (6) (مخلوطها)

31 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 11-2شماره ی (12) (مخلوطها)

32 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 4-1 (الکتریسیته)

33 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 4-6-7-8

34 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 7(آهن ربا)

35 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 9 شماره ی 1(بدن ما)

36 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 9 شماره ی 8(بدن ما)

37 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 9 شماره ی 4(بدن ما)

38 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 11 شماره ی 4(بدن ما)

39 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصلهای 2-9-11 شماره ی (2)

40 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصلهای 2-9-11 شماره ی (5)

40 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصلهای 2-9-11 شماره ی (5)

41 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصلهای 2-6-9-11 شماره ی (9)

42 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصلهای 2-9-11 شماره ی (11)

43 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 9 شماره ی (13)

44 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 2-9-11 شماره ی (14)

45 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 2-9-11 شماره ی (16)

46 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 2-4-6-7-9 شماره ی (18)

47 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 6-7-8-9 شماره ی (22)

49 – آزمون علوم پایه ی چهارم فصل 2-11 شماره ی (23)

50 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی فصل 3

51 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی فصل 11

52 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی فصل 2-9

53 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی فصل 10

54 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی فصل 6

55 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی فصل 8(1)

56 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی فصل 8(2)

57 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی نوبت دوم(1)

58 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی نوبت دوم(2)

59 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی ارزشیابی شماره ی (1)

60 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی ارزشیابی شماره ی (2)

61 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی ارزشیابی شماره ی (3)

62 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی ارزشیابی شماره ی (4)

63 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی ارزشیابی شماره ی (5)

64 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی ارزشیابی شماره ی (6)

65 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی ارزشیابی شماره ی (7)

66 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی ارزشیابی شماره ی (8)

67 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی ارزشیابی شماره ی (9)

68 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی ارزشیابی شماره ی (10)

69 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی ارزشیابی درس 4 و 5

70 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی تیزهوشان آذر96 قلمچی

71 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی تیزهوشان آذر96 قلمچی(2)

72 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی عملکردی(1)

73 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی عملکردی(2)

74 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی عملکردی(3)

74 – علوم پایه ی چهارم ابتدایی عملکردی(4)

75 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی بهمن 96

76 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی خردادماه

77 – آزمون علوم پایه ی چهارم ابتدایی نوبت دوم(تستی)97