علوم

1-علوم پایه ی پنجم نوبت دوم خرداد(1)

2-علوم پایه ی پنجم نوبت دوم خرداد (2)

3-علوم پایه ی پنجم نوبت دوم خرداد(3)

4-علوم پایه ی پنجم نوبت دوم خرداد (4)

5-علوم پایه ی پنجم نوبت اول(1)

6-علوم پایه ی پنجم نوبت اول(2)

7 – علوم پایه ی پنجم (دانستنی ونمونه سوال فصل 2تغییرات مواد)

8 – علوم پایه ی پنجم (دانستنی ونمونه سوال فصل 3 رنگین کمان)

9 – علوم پایه ی پنجم (دانستنی ونمونه سوال فصل 6 برگی ازتریخ زمین)

10 – علوم پایه ی پنجم (دانستنی ونمونه سوال فصل 8 کارهااسان می شود)

11 – علوم پایه ی پنجم (دانستنی ونمونه سوال فصل 10خاک باارزش)

12 – آزمون الکترونیک علوم پنجم

13 – آزمون الکترونیک علوم پنجم شماره ی 2

14 -تصاویری مربوط به فسیلها(1)

15 – علوم پایه ی پنجم ابتدایی (اطلاعاتی درموردعدسی ها)

16 – آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی مهرماه(1)35تست

17 – آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی مهرماه(2)

18 – آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی مهرماه(3)

19 – آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی مهرماه(4)

20 – آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی مهرماه(5)

21 – آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی نوبت دوم (1)

22 – آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی نوبت دوم (2)

23 – آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی نوبت دوم (3)

24 – آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی نوبت دوم (4)

25 – آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی تیزهوشان قلمچی(1)آذر96

26 – آزمون علوم پایه ی پنجم ابتدایی تیزهوشان قلمچی(2)آذر96