علوم

1- علوم پایه ی ششم نوبت دوم(1)

2- علوم پایه ی ششم نوبت دوم(2)

3- علوم پایه ی ششم نوبت دوم(3)

4 – علوم پایه ی ششم نوبت دوم(4)

5 – علوم پایه ی ششم نوبت دوم(5)

6 – علوم پایه ی ششم نوبت اول(5)

7 – علوم ششم 107تست ازسه درس اول

8 – آزمون علوم ششم شماره ی (1)

9 – آزمون علوم ششم شماره ی (2)

20 – آزمون علوم ششم شماره ی (3)

21 – آزمون علوم ششم شماره ی (4)

22 – آزمون علوم ششم شماره ی (5)

23 – آزمون علوم ششم شماره ی (6)

39 – علوم پایه ی ششم اسفندماه

40 – علوم پایه ی ششم نوبت دوم(1)

41 – علوم پایه ی ششم نوبت دوم(2)

42 – علوم پایه ی ششم نوبت دوم(3)

43 – علوم پایه ی ششم نوبت دوم(4)

44 – علوم پایه ی ششم نوبت دوم(5)

51 – علوم پایه ی ششم تمام دروس(مروردروس برای امتحان پایانی)

52 – آزمونک علوم ششم ابتدایی درس سرگذشت من

53 – آزمون علوم ششم ابتدایی درس 12 جنگل برای کیست همراه باتوضیح درس

54 – آزمون علوم ششم ابتدایی درس 1تا 8