ریاضی

1- آزمون ریاضی پایه چهارم اسفند ماه(1)

2 – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(1)

3 – فایل آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی (الگوها)

4 – ریاضی پایه ی چهارم 40 سوال (تیمز)

5 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم فصل 2

6 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم بهمن ماه

12 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم فصل 3

13 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم فصل 7

14 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (عددنویسی)

15 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (مهرماه)

16 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (کانگورو)

17 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (اعداداعشاری)

18 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (بهمن ماه 1)

20 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (فصل2)

21 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (فصل2و3)

22 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (فصل5)

23 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (کسرهای مساوی)

24 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (مسئله)

25 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (مهرماه)

26 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی(تقسیم)

27 – آزمون ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی(آبانماه)

28 – فایل آموزشی تقسیم شماره ی (2)

29 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی (تساوی کسرها)

30 – ریاضی چهارم ابتدایی (دانستنی بخش پذیری)

32 – ریاضی چهارم ابتدایی (اعدادوالگوها)

33 – ریاضی چهارم ابتدایی (نکات ریاضی همراه با تمرین 27 صفحه)

34 – ریاضی چهارم ابتدایی (مجموعه سوال ریاضی 120 سوال)

36 – ریاضی چهارم ابتدایی (16 تست ریاضی چهارم)

38 – ریاضی چهارم ابتدایی ( تست نمونه 1)

39 – ریاضی چهارم ابتدایی ( تست نمونه 2)

40 – ریاضی چهارم ابتدایی تست ( آزمون علمی 95-94)

40 – ریاضی چهارم ابتدایی تست ( تیزهوشان گاج)

41 – ریاضی چهارم ابتدایی (نوبت اول)

42 – ریاضی چهارم ابتدایی (آموزش جمع وتفریق کسرها)

43 – ریاضی چهارم ابتدایی (آموزش اشکال هندسی چهارضلعی ها)

44 – ریاضی چهارم ابتدایی (آموزش عددنویسی)

45 – ریاضی چهارم ابتدایی (فایل آموزشی نصف مستطیل)

46 – ریاضی چهارم ابتدایی (فایل آموزشی کسرهای مساوی)

47 – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی (بهمن 96)

48 – ریاضی چهارم ابتدایی (رسم قطرهای چندضلعی)