ریاضی

1- آزمون ریاضی اردیبهشت ماه پایه پنجم

2- آزمون ریاضی اردیبهشت ماه پایه پنجم(1)

3- آزمون ریاضی پایه پنجم(فصل 1)

– آزمون ریاضی پایه پنجم(فصل 3)

– آزمون ریاضی پایه پنجم(فصل 5)

– آزمون ریاضی پایه پنجم(ابان ماه)(1)

– آزمون ریاضی پایه پنجم(آذر ماه)(1)

– ریاضی تمرین اعداداعشاری(1)

– ریاضی تمرین عددنویسی

– ریاضی تمرین ضرب کسرها

– ریاضی تمرین ضرب کسرها(2)

– ریاضی فرمولهای محیط ومساحت اشکال ریاضی

– ریاضی پایه ی پنجم فصل 5

– ریاضی پایه ی پنجم مسئله

– ریاضی آموزش ضرب کسرها

– ریاضی پایه ی پنجم آذرماه

– ریاضی پایه ی پنجم کسرها

– آزمون ریاضی پایه ی پنجم قلمچی

– آزمون ریاضی پایه ی پنجم به ششم

– آزمون ریاضی پایه ی پنجم نوبت دوم

– ریاضی پایه ی پنجم تمرین تقارن(1)

– ریاضی پایه ی پنجم تمرین تقارن(2)

– تکلیف ریاضی پایه ی پنجم

–  ریاضی پایه ی پنجم تست فصل 2

–  ریاضی پایه ی پنجم آزمون مهرماه

–  ریاضی پایه ی پنجم اعدادمرکب

–  ریاضی پایه ی پنجم مهرماه صفحه ی 1 تا 13

–  ریاضی پایه ی پنجم مهرماه (1)

–  ریاضی پایه ی پنجم (تست اعدادمرکب)

–  ریاضی پایه ی پنجم اردیبهشت ماه(1)

–  تمرینات ریاضی پایه ی پنجم فصل اول (کتاب کارریاضی اسان یادبگیریم)

– ریاضی پایه ی پنجم تیزهوشان قلمچی (1) آذر96

– ریاضی پایه ی پنجم (پاورپوینت آموزشی مساحت مثلث)

– ریاضی پایه ی پنجم (پاورپوینت آموزشی مرکزدایره)

– ریاضی پایه ی پنجم (پاورپوینت آموزشی جمع وتفریق اعدادمخلوط)

– ریاضی پایه ی پنجم (پاورپوینت آموزشی زاویه ها)

– ریاضی پایه ی پنجم (کسرها تست)