ریاضی

1- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(1)

2- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(2)

3- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(3)

4- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(4)

5- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(5)

6- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(6)

9- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(9)

10- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(10)

11- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(11)

12- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(12)

13- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(13)

14- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(14)

15- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(15)

16- ریاضی پایه ششم نوبت اول(1)

17- ریاضی پایه ششم نوبت اول(2)

18- ریاضی پایه ششم نوبت اول(3)

20- ریاضی پایه ششم نوبت اول(5)

21- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(16)

22- ریاضی پایه ششم (دانستنی)

22- ریاضی پایه ششم (42تست)

23- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(17)

24- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(18)

25- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(19)

26- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(20)

27- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(21)

28- ریاضی پایه ششم (مساحت)

29- ریاضی پایه ششم (اندازه گیری)

29- ریاضی پایه ششم (تمرین کسر)

30- ریاضی پایه ششم (20تست)

31- ریاضی پایه ششم (20تست)(2)

32- ریاضی پایه ششم (21تست)(3)

33- ریاضی پایه ششم (12تست)

34- آزمون ورودی تیزهوشان(95-94)

35- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(22)

36- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(23)

37- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(24)

38- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(25)

39- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(26)

40 – آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(27)

41 – آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(28)

42 – آزمون تیزهوشان (15تست)

43 – آزمون تیزهوشان (75تست)

44 – آزمون تیزهوشان (80تست)

45 – آزمون تیزهوشان (80تست)2

46 – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (29)

47 – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (30)

48 – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (31)

49 – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (32)

50 – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (33)

51 – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (7)

52 – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (8)

53 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(1)

54 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(2)

55 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(3)

56 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی 80 تست

57 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (1)

58 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (2)

59 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (3)

60 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (4)

61 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (5)

62 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (6)

63 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (7)

64 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (8)

65 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (9)

66 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (10)

67 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (11)

68 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (12)

69 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (13)

70 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (14)

71 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (15)

72 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (16)

73 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (17)

74 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (18)

75 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (19)

76 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (20)

77 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (21)

78 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (22)

79 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (23)

80 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (24)

81 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (25)

82 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (26)

83 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (27)

84 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (28)

85 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (29)

86 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (30)

87 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (31)

88 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (32)

89 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (33)

90 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (34)

91 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان (40تست)

92 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه فصل(1-2-3)(1)

93 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه فصل(1-2-3)(2)

94 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(1)

95 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(2)

96 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(3)

97 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم

98 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی (سطح وحجم)

99 – ریاضی ششم ابتدایی (250تست تیزهوشان)

100 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(4)

101 – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(5)

102 – آزمون علمی ریاضی ششم ابتدایی(آزمایشی)

103 – آزمون علمی ریاضی ششم ابتدایی(90تست)

104 – ریاضی ششم ابتدایی(50تست) حل مسئله

105 – ریاضی ششم ابتدایی الگویابی(20تست)

106 – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی به روش تیمز

107 -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(فایل آموزشی انواع زاویه)

108 -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(اعداداعشاری)

109 -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(دیماه)

110 -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(فصل  2)

111 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی

112 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی

113 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 1)(1)

114 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 1)(2)

115 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 1)(3)

116 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 2)(1)

117 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(1)

117 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(2)

118 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(3)

119 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(4)

120 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(5)

121 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(6)

122 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(7)

123 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(8)

124 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(9)

125 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(10)

126 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(11)

127 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی فروردین96(1)

128 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی فروردین96(2)

129 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی فروردین96(3)

130 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (16)

131 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (17)

132 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (18)

133 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (19)

134 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (20)

135 –  ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (10صفحه فعالیت ریاضی)

136 – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 4-3-2-1)

137 – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 4-3-2-1)(2)

138 – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 4-3-2-1)(3)

139 – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 4-3-2-1)(4)

140 – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 4-3-2-1)(5)

141 – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 4-3-2-1)(6)

142 – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 4-3-2-1)(7)

143 – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 4-3-2-1)(8)

144 – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 4-3-2-1)(9)

145 – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 4-3-2-1)(10)

135 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (21)

136 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (22)

137 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (23)

138 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (24)

139 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (25)

140 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (26)

141 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (27)

142 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (28)

143 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (29)

144 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (30)

145 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (31)

146 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (32)

147 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (33)

148 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (34)

149 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (35)

150 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (36)

151 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (37)

152 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (38)

153 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (39)

154 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم شماره ی (40)

155 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد97

156 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی آبانماه شماره ی (1)

157 -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی آبانماه شماره ی (2)