ریاضی

1- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(1)

– ریاضی پایه ششم (دانستنی)

– ریاضی پایه ششم (42تست)

– ریاضی پایه ششم (مساحت)

– ریاضی پایه ششم (اندازه گیری)

– ریاضی پایه ششم (تمرین کسر)

– ریاضی پایه ششم (20تست)

– ریاضی پایه ششم (20تست)(2)

– ریاضی پایه ششم (21تست)(3)

– ریاضی پایه ششم (12تست)

– آزمون ورودی تیزهوشان(95-94)

– آزمون تیزهوشان (15تست)

– آزمون تیزهوشان (75تست)

– آزمون تیزهوشان (80تست)

– آزمون تیزهوشان (80تست)2

– آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(1)

– آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(2)

– آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(3)

– آزمون ریاضی ششم ابتدایی 80 تست

– آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (1)

– آزمون ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان (40تست)

– آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه فصل(1-2-3)(1)

– آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه فصل(1-2-3)(2)

– آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(1)

– آزمون ریاضی ششم ابتدایی (سطح وحجم)

– ریاضی ششم ابتدایی (250تست تیزهوشان)

– آزمون علمی ریاضی ششم ابتدایی(آزمایشی)

– آزمون علمی ریاضی ششم ابتدایی(90تست)

– ریاضی ششم ابتدایی(50تست) حل مسئله

– ریاضی ششم ابتدایی الگویابی(20تست)

– آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی به روش تیمز

-ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(فایل آموزشی انواع زاویه)

-ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(اعداداعشاری)

-آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی

-آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی

-آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 1)(1)

-آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 2)(1)

-آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی خرداد(1)

-آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی فروردین96(1)

–  ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (10صفحه فعالیت ریاضی)

– آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی (فصل 4-3-2-1)

-آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی آبانماه شماره ی (1)

-آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی آبانماه شماره ی (2)