1- نرم افزار7سوره ی کوتاه قرآن پایه ی اول

2- نرم افزارسوره ی کوثر

3- نرم افزارسوره ی توحید

4 – نرم افزارآموزش نشانه ی آ

5 – نرم افزارعملیان جمع(ریاضی)

6 – نرم افزارعملیان جمع بااستفاده ازمحور(ریاضی)

7 – نرم افزارپیک الکترونیک فارسی

8 – نرم افزارپیک الکترونیک علوم

9 – نرم افزارپیک الکترونیک ریاضی

10 – آموزش نشانه ی آ(فارسی)

11 – آموزش سوره ی ناس (قرآن)

12 – آموزش قرآن اول ابتدایی

13 – ریاضی جمع باانگشت (اول ابتدایی)

14 – نرم افزارعلوم (فصل زمستان)

15 – نرم افزارجدول سودوکو(ریاضی)

16 – نرم افزارمربع شگفت انگیز(ریاضی)

17 – نرم افزارنگاره های فارسی اول

18 – نرم افزارریاضی عملیات جمع

19 – نرم افزارریاضی عملیات جمع بااستفاده ازمحور(آموزش ابتدایی)

20 – نرم افزارآموزش فصل ها(آموزش ابتدایی)

21 – نرم افزارریاضی اعدادتک رقمی(آموزش ابتدایی)

22 – نرم افزارعلوم (جانوران بچه زا)

23 – نرم افزارآزمون ریاضی (آموزش ابتدایی)

24 – نرم افزارآزمون چهارجوابی نگاره ی اول فارسی

25 – نرم افزارآشنایی با جمع اعداد

26 – نرم افزارآشنایی با ساعت

27 – نرم افزارجانوران مفید(علوم اول ابتدایی)

28 – نرم افزار جمع اعداد تک رقمی روی محور(ریاضی اول ابتدایی)