1- فایل آموزشی فلش (اندازه گیری زاویه)

2 – فایل آموزشی فلش (مساحت)

3 – فایل آموزشی فلش (تقارن)

4 – فایل آموزشی فلش (تقارن 2)

5 – 85 فایل آموزشی فلش (فارسی ششم)

6 – نرم افزارقرآن پایه ی ششم ابتدایی

7 – نرم افزارتبدیل واحد ریاضی ششم ابتدایی

8 – نرم افزارپارسی راپاس بداریم(شاهنامه ی فردوسی)ششم ابتدایی