1 – نرم افزاردرس 6 علوم سوم (انرژی)

2 – نرم افزارمهره داران علوم سوم

3 – نرم افزارچرخه ی آب (علوم سوم)