1- فیلم آموزشی علوم فصل 2 (مخلوطها)

2 – فیلم آموزشی علوم فصل 6 (سنگها)

3 – فیلم آموزشی علوم فصل 7 (آهن ربا)

4 – فیلم آموزشی علوم فصل 8 (آسمان درشب)

5 – فیلم آموزشی علوم فصل 9 (بدن ما 1)

6 – فیلم آموزشی علوم فصل 10 تنفس(بدن ما 2)

7 – فیلم آموزشی علوم فصل 10 گردش خون(بدن ما 2)

8 – فیلم آموزشی علوم فصل 11 (بی مهره ها)

9 – فیلم آموزشی علوم فصل 12گیاهان (1)

10 – فیلم آموزشی علوم فصل 12گیاهان (2)

11 – فیلم آموزشی گردش خون دربدن

12 – فیلم آموزشی فیزیولوژی قلب انسان

13 – فیلم آموزشی فیزیولوژی قلب انسان(2)

14 – فیلم آموزشی آناتومی قلب انسان

15 – فیلم آموزشی تقسیم سلولی (رشدجنین)

16 – فیلم آموزشی تقسیم سلولی (رشدجنین)(2)

17 – فیلم آموزشی سکته ی قلبی

18 – فایل صوتی درس 16 فارسی(پرسشگری)

19 – فایل صوتی فارسی(شعرامید -پروین اعتصامی)

20 – فایل صوتی فارسی(بخوان وبیندیش درس17)

21 – فایل صوتی فارسی فرمانده دلها(درس11)

22 – فایل صوتی فارسی حکایت های سعدی (ادب ازکه آموختی )(درس14)

23 – فایل صوتی فارسی درس 17(مدرسه ی هوشمند )

24 – فایل صوتی فارسی درس 13(لطف حق)

25 – فایل صوتی فارسی درس 12(یک اتفاق ساده)

26- فیلم آموزشی علوم فصل 4 (انرژی الکتریکی)

27- فیلم آموزشی عملکردقلب

28- فیلم آموزشی آهن ربا

29- فایل صوتی درس ستایش فارسی خوانداری پایه ی چهارم

30- فایل صوتی درس آفریدگارزیبایی فارسی خوانداری پایه ی چهارم

31- فیلم آموزشی رابطه ی بین مورچه – شته وکفشدوزک

32- فیلم آموزشی ساختارسلول

33- فیلم آموزشی سفربه درون سلول

34- فیلم آموزشی سلول موجودزنده

35- فیلم آموزشی کرم کدوی گاوی

36- فیلم آموزشی  زیبا ازانسانهای نخستین

37- فایل صوتی درس ستایش (فارسی چهارم ابتدایی)

38- فایل صوتی درس اول فارسی  چهارم ابتدایی (آفریدگارزیبایی )

39- فایل صوتی درس اول فارسی  چهارم ابتدایی به صورت نمایشی (آفریدگارزیبایی )

41 – فایل صوتی بخوان وحفظ کن فارسی  چهارم ابتدایی (خبرداغ کلاغ)

42 – فایل صوتی درس دوم فارسی  چهارم ابتدایی (کوچ پرستوها))

43 – فایل صوتی درس بخوان وبیندیش فارسی  چهارم ابتدایی (درجستجو)

44 – فایل صوتی فارسی  چهارم ابتدایی (حکایت قویترین حیوان جنگل)

45 – فایل صوتی فارسی  چهارم ابتدایی (فصل 2 درس سوم رازنشانه ها)

46 – فایل صوتی فارسی  چهارم ابتدایی (فصل 2 درس سوم رازنشانه هابه صورت نمایش)

47 – فایل صوتی بخوان وحفظ کن فارسی  چهارم ابتدایی (روباه وزاغ)

48 – فایل صوتی بخوان وحفظ کن فارسی چهارم ابتدایی (روباه وزاغ نمایش)

50 – فایل صوتی فارسی چهارم ابتدایی (درس 4 ارزش علم)

51 – فایل صوتی فارسی چهارم ابتدایی (درس 5رهایی ازقفس)

52 – فایل صوتی فارسی چهارم ابتدایی (درس 5رهایی ازقفس نمایش)

53 – فایل صوتی بخوان وبیندیش فارسی چهارم ابتدایی (قدم یازدهم)

54 – فایل صوتی فارسی چهارم ابتدایی (ضرب المثل)

55 – فایل صوتی فارسی چهارم ابتدایی (درس 6 آرش کمانگیر)

56 – فایل صوتی بخوان وحفظ کن فارسی چهارم ابتدایی (شعرباران)

57 – فایل صوتی فارسی چهارم ابتدایی (درس 7 مهمان شهرما)

58 – فایل صوتی بخوان وبیندیش فارسی چهارم ابتدایی (انتظار)

59 – فایل صوتی فارسی چهارم ابتدایی (فصل 5 نام آوران – درس 10 باغچه ی اطفال)

60 – فایل صوتی بخوان وحفظ کن فارسی چهارم ابتدایی (شعرهمای رحمت)

61 – فایل صوتی فارسی چهارم ابتدایی (درس 11 فرمانده دلها)

62 – فایل صوتی فارسی چهارم ابتدایی (درس 12اتفاق ساده)

63 – فایل صوتی بخوان وبیندیش فارسی چهارم ابتدایی (دوست بچه های خوب)

64 – فایل صوتی فارسی چهارم ابتدایی (حکایت نوشتن نامه)

65 – فیلم آموزشی جهت ها(مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم)

66 – فیلم آموزشی (اگرزمین متوقف شود چه اتفاقی می افتد؟)

67 – فیلم آموزشی (اهمیت دی اکسیدکربن)

68 – فیلم آموزشی (نحوه ی عملکردسنگ کلیه وتشکیل آن)

69 – فیلم آموزشی (نگاهی به فضا)

70 – فیلم آموزشی (راه رفتن ستاره ی دریایی)

71 – فیلم آموزشی (نرم بودن بدن اختاپوس وخروج ازیک سوراخ کوچک درشیشه)