1- فیلم آموزشی کسرهای مساوی

2 – فایل آموزشی حجم

3 – فایل آموزشی آبهای زیرزمینی (قنات)

4 – فایل آموزشی حس بویایی وچشایی

5 – فیلم آموزشی سیستم عصبی (تهیه شده توسط سایت معلم شاپ)

6- فیلم آموزشی درباره ی چشم وبیماریهای آن(تهیه شده توسط سایت معلم شاپ)

7 – فیلم آموزشی جمع اعدادمخلوط

8 – فیلم آموزشی گوش(علوم پنجم)

9 – فیلم آموزشی زاویه های داخلی وخارجی اشکال هندسی

10 – فیلم آموزشی نقشه ی وسعت ایران اززمان ساسانیان تاکنون

11 – فیلم آموزشی رسم پنج ضلعی به وسیله ی پرگار

12 – فیلم آموزشی تغییرات مواد(فیزیکی وشیمیایی)

13 – فیلم آموزشی تغییرات مواد(فیزیکی وشیمیایی شماره ی 2)

14 – فیلم آموزشی ساختمان چشم وگوش

15 – فیلم آموزشی حرکات زمین

16 – فیلم آموزشی عد سی ها

17 – فیلم انیمیشن آموزشی اجزای خاک

18 – فیلم آموزشی چرخش زمین وپیدایش شب وروز

19 – فیلم آموزشی خاک

20 – فیلم آموزشی چشم

21 – فیلم آموزشی تشکیل فسیل

22 – فیلم آموزشی قسمته های مختلف گوش