1- فیلم آموزشی انرژی باد پایه ی ششم

2 – فیلم آموزشی ازدانه تادرخت پایه ی ششم

3 – فیلم آموزشی انرژی خورشیدی پایه ی ششم

4 – فیلم آموزشی کارخانه ی کاغذسازی (1)ششم ابتدایی

5 – فیلم آموزشی کارخانه ی کاغذسازی (2)ششم ابتدایی

6 – فیلم آموزشی کارخانه ی کاغذسازی (3)ششم ابتدایی

7 – فیلم آموزشی آتشفشان ششم ابتدایی

8 – فیلم آموزشی آبگرمکن خورشیدی ششم ابتدایی

9 – فیلم آموزشی خفاش دیوانه ششم ابتدایی

10 – فیلم آموزشی حکایت دوبرادر ششم ابتدایی

11 – فیلم آموزشی زمین ناآرام ششم ابتدایی

12 – فیلم آموزشی انرژی ششم ابتدایی

13 – تصاویردریاچه های آتشفشانی ششم ابتدایی

14 -فیلم آموزشی فارسی ششم درس 4

15 -فیلم آموزشی ریاضی(ضرب مساحتی) ششم ابتدایی

16 -فیلم آموزشی ماه بودوروباه(تفکروپژوهش ششم ابتدایی)

17 -فیلم آموزشی مارگیرواژدها

18 -فیلم آموزشی انواع زاویه ها

19 -فیلم آموزشی چندضلعی ها

20 -فایل آموزشی زیبای اوریگامی

21 -فایل آموزشی باران اسیدی

23 -فایل آموزشی اثرات زلزله