آﻳﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ آدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟

آیامیدانستید
آﻳﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ آدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟
ﭼﺮا ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺎﻫﻨﺪ ؟

در داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﭘﻮﺳﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻬﺎی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻼﻧﻴﻦ وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ اﺳﺖ
رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎ ، رﻧﮓ ﭼﺸﻤﻬﺎ ، و …از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺮﺳﺪ و ﻣﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮕﻲ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺪر وﻣﺎدرﻣﺎن و ﻳﺎ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨد.
ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻌﻬﺪه دارد.
ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ وﻗﺘﻲ زﻳﺎد در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﻼﻧﻴﻨﻬﺎ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﻧﮓ ﻓﺮد ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺜﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎروﺗﻦ ﻛﻪ ﻣﺎده ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آ اﺳﺖ و در ﻫﻮﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ را زردﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﻣﺰﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺒﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.ﭘﻮﺳﺖ دو ﻗﺴﻤﺖ دارد:

۱: ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﭘﻴﺪرم ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ و
۲: ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن درم ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ

ﻣﻼﻧﻴﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم ﻗﺮار دارﻧﺪ.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *