آیامی دانستیدکه:(۲)

آیا میدانستید که اگر همه یخهای قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقیانوسها هفتاد متر اضافه می شود و در این صورت یک چهارم خشکی های کره زمین زیر آب می رود ؟

آیا میدانستید که چشم انسان حدود ۱۳۵ میلیون سلول بینایی دارد ؟

آیا میدانستید که انسان‌های راست دست به طور میانگین ۹ سال بیش از چپ دست‌ها عمر می‌کنند ؟

آیا میدانستید که مزه سیب، پیاز و سیب زمینی یکی ست و بخاطر بوی آنهاست که طعم متفاوتی دارند ؟

آیا میدانستید که دارچین بسیار کشنده است اگر به صورت وریدی به انسان تزریق شود باعث مرگ میشود ؟

آیا میدانستید که در شیلی منطقه ای صحرایی وجود دارد که هزاران سال است در آن باران نباریده است ؟

آیا میدانستید که هر ۵۰ ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا می شود ؟

آیا میدانستید که وزن اسکلت انسان بالغ بر سیزده تا پانزده کیلوگرم است ؟

آیا میدانستید که خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می‌ایستد حدود سه متر است ؟

آیا میدانستید که زرافه می تواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند ؟

آیا میدانستید که ایران زمان پهلوی دارای ورزیده ترین خلبانان دنیا بود و تیم اکرو جت نیرو هوایی ایران حرف اول را در دنیا میزد ؟

آیا میدانستید که کبد تنها عضو داخلی بدن است که اگر با عمل جراحی قسمتی از آن برداشته شود دوباره رشد می کند ؟

آیا میدانستید که میزان انرژی که خورشید در یک ثانیه تولید می کند، برای تولید برق مورد نیاز تمام کشورهای جهان به مدت یک میلیون سال کافی است ؟

آیا میدانستید که هر عنکبوت تار ویژه خود را دارد و هیچ گاه تارهای آنها به هم شبیه نیستند ؟

آیا میدانستید که اگر در یک سال هیچ یک از نسلهای یک جفت مگس نر و ماده از بین نروند، حجم مگسهای متولد شده با حجم کره زمین برابر می شود ؟

آیا میدانستید که رودی در کامبوج شش ماه سال از شمال به جنوب و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد ؟

آیا میدانستید که سریع ترین عضله بدن انسان زبان است ؟

آیا میدانستید که بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد؟
آﻳﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ آدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟
ﭼﺮا ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺎﻫﻨﺪ ؟

در داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﭘﻮﺳﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻬﺎی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻼﻧﻴﻦ وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ اﺳﺖ.

رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎ ، رﻧﮓ ﭼﺸﻤﻬﺎ ، و …از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺮﺳﺪ و ﻣﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮕﻲ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺪر وﻣﺎدرﻣﺎن و ﻳﺎ اﺟﺪاد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨد.
ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻌﻬﺪه دارد.
ﺑﺮای ﻫﻤﻴﻦ وﻗﺘﻲ زﻳﺎد در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﻼﻧﻴﻨﻬﺎ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﻧﮓ ﻓﺮد ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺜﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎروﺗﻦ ﻛﻪ ﻣﺎده ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آ اﺳﺖ و در ﻫﻮﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ را زردﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﻣﺰﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺒﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.ﭘﻮﺳﺖ دو ﻗﺴﻤﺖ دارد.

۱: ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﭘﻴﺪرم ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ .
۲: ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن درم ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ.

ﻣﻼﻧﻴﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم ﻗﺮار دارﻧﺪ

دانستنیهای جالب در خصوص سلامتی

آیا میـدانستیـد کـه سس مایونز به دلیل ترکیب خاصی که دارد در کنفرانس های علمی به عنوان سم کبد معرفی میشود ؟

آیا میـدانستیـد کـه گوشت مرغ و ماهی های پرورشی موجود در بازار با هورمونها هستند که عوارض متعددی به بار می آورند ؟

آیا میـدانستیـد کـه قرمزی درون کالباس از گوشت تاج خروس است ؟ (زیر دندان خود حس کرده اید.)

آیا میـدانستیـد کـه ماده اولیه کالباس از سویاست که سودازا و مضر است و موجب کم حافظگی می شود. بنابر شواهد عینی، زایدات گوشت و گوشت های غیر قابل استفاده برای ساخت سوسیس و کالباس استفاده می شود ؟

آیا میـدانستیـد کـه پیامبر اسلام (ص) فرموده اند گوشت گاو مرض است. روغن آن دارو و شیر آن شفا است ؟

آیا میـدانستیـد کـه گوشت گاو به گفته بوعلی سینا عامل ۱۶ بیماری مهلک می باشد که اولین آن سرطان و دومین آن مالیخولیا (اسکیزوفرنی) و سومی آن بواسیر می باشد. جنون گاوی ویروس و میکروب نیست بلکه نوعی پروتئین گاو است ؟

آیا میـدانستیـد کـه در شیر پاستوریزه فقط ۲درصد چربی حذف شده و به جای هزینه پاستوریزاسیون ماده نگهدارنده بنزوات سدیم زده میشود که خطرناک و سرطان زاست ؟

آیا میـدانستیـد کـه در شیر استرلیزه که امکان نگهداری ۶ ماه خارج از یخچال را دارد غلظت بنزوات سدیم بیشتر است ؟

آیا میـدانستیـد کـه در ماکارونی ۲۰درصد گنوتن صنعتی استفاده می شود که سرطان زاست و در بسیاری کارخانه ها نان خشک کپک زده به جای آرد در ماکارونی استفاده می شود و ماکارونی یبوست زاست ؟

آیا میـدانستیـد کـه در نان باگت برای متخلخل شدن از پودرهای بکینگ یا جوش شیرین زیاد استفاده می شود که در گمرک ها با علامت مرگ وارد میشود ؟

آیا میـدانستیـد کـه نان های مصرفی بدلیل فاقد سبوس بودن از مهمترین قسمت ریز مغذی که گروه ویتامین های (ب) می باشد محرومند و نان باگت بدترین نانهاست ؟

آیا میـدانستیـد کـه ساندیس ها، نوشابه ها، بیسکویت ها، کیکها و… با قندهای مصنوعی چون ساخارین که ۱۰۰۰برابر شیرین تر از قند معمولی است ساخته میشود که دشمن کبد و کلیه است ؟

آیا میـدانستیـد کـه رنگ های افزودنی در نوشابه ها، ساندیس ها، کیک ها، آدامس ها همه سرطان زا هستند ؟

آیا میـدانستیـد کـه ماده مخدری به نام cola (پپسی کولا، کوکا کولا و…) در اکثر نوشابه ها وجود دارد که کافئین و کارامل از این دست هستند ؟

آیا میـدانستیـد کـه گوشت مرغ و ماهی که متاسفانه سفارش بسیاری از پزشکان است بلغم زاست و موجب سکته و تومور های مختلف می گردند ؟

آیا میـدانستیـد کـه قیمت روغن های مایع مثل آفتابگردان اگر واقعی باشد حدود ۱۲ الی ۱۵ هزار تومان خواهد بود ولی الان در بازار ۹۰۰ الی ۸۰۰ تومان است که از یک کیلو تخم آفتابگردان ارزان تر است ؟

دانستنیهای جالب میوه‌ای

آیا میـدانستیـد کـه خوردن یک عدد سیب، بیشتر از خوردن یک فنجان قهوه و کافئین باعث دور شدن خواب آلودگی می شود ؟

آیا میـدانستیـد کـه درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد ؟

آیا میـدانستیـد کـه برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی باید درون سبد آن یک عدد سیب قرار دهید ؟

آیا میـدانستیـد کـه توت فرنگی تنها میوه ای است که دانه هایش خارج از آن رشد می کنند ؟

آیا میـدانستیـد کـه هر چه بیشتر کرفس بخورید کالری بیشتری می سوزانید ؟

آیا میـدانستیـد کـه گوزن ها عاشق موز هستند ؟

آیا میـدانستیـد کـه برای گرفتن زیادی نمک غذا می توان قطعه ای سیب زمینی میان آن گذاشت و بیست ثانیه صبر کرد تا نمک زیادی را به خود جذب کند ؟

آیا میـدانستیـد کـه ملکه میوه ها جوز هندی است ؟

آیا میـدانستیـد کـه نصف فنجان انجیر کلسیم بیشتری از نصف فنجان شیر دارد

آیا میـدانستیـد کـه ۷ میلیون ایرانی از پوکی استخوان رنج میبرند ؟

آیا میـدانستیـد کـه قله دماوند بیست و سومین قله بلند جهان است ؟

آیا میـدانستیـد کـه خورشید ستاره ایست که پنج میلیارد سال عمر دارد ؟

آیا میـدانستیـد کـه زکریای رازی بغیر از الکل، کاشف گوگرد هم هست ؟

آیا میـدانستیـد کـه آب داغ زودتر از آب سرد یخ میزند ؟

آیا میـدانستیـد کـه سالانه ۲۵ میلیون نفر در جهان از گرسنگی میمیرد ؟

آیا میـدانستیـد کـه ۹۰ درصد از جمعیت جهان در نیمکره شمالی کره زمین زندگی میکنند ؟

آیا میـدانستیـد کـه هر روز ۱۵۰ نفر در آمریکا جان خود را در حوادث رانندگی از دست میدهند ؟

آیا میـدانستیـد کـه طراح پرچم کنونی ایتالیا، ناپلئون بناپارت فرانسوی بوده است ؟

آیا میـدانستیـد کـه از ۱۹۵ کشور جهان در ۱۱۷ کشور جهان مجازات اعدام اجرا نمـیشود ؟

آیا میـدانستیـد کـه کوچکترین استان ایران، استان قم و کم جمعیت ترین استان ایران، استان ایلام میباشد

دانستنی شگفت انگیز در مورد انسان و بدن انسان

آیا میـدانستیـد کـه انسان ۹ هزار سال پیش از میلاد برای اولین بار به کشاورزی پرداخت ؟

آیا میـدانستیـد کـه دویست میلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آنها است ؟

آیا میـدانستیـد کـه کبد انسان در ۳۰۰ تا ۵۰۰ روز نو میشود، یعنی اینکه از سلولهای جدیدی برخوردار میشود ؟

آیا میـدانستیـد کـه تقریبا ۶۵ ٪ وزن انسان را اکسیژن تشکیل میدهد ؟

آیا میـدانستیـد کـه انسان برای اولین بار در ۱۷۸۳ پرواز را تجربه کرد و توانست ۸ کیلومتر با بالن پرواز کند ؟

آیا میـدانستیـد کـه جنین انسان بعد از ۱۷ هفته (۴ ماه) می تواند خواب هم ببیند ؟

آیا میـدانستیـد کـه تنها موجودای که میتواند به پشت بخوابد انسان است ؟

آیا میـدانستیـد کـه بدن یک انسان در طول عمرش به طور متوسط ۱۳۰۰ لیتر عرق تولید میکند ؟

آیا میـدانستیـد کـه انسان های راست دست به طور میانگین ۹ سال بیش از چپ دست ها عمر می کنند ؟

آیا میـدانستیـد کـه کره زمین از ۱۰۲ عنصر بوجود آمده و این ۱۰۲ عنصر در بدن انسان وجود دارد ؟

آیا میـدانستیـد کـه تـنها در طول زمانی که این جمله را می خوانید در حدود ۵۰ هزار سلول بدنتان میمیرد و سلول های جدید جایگزین آن می شود ؟

آیا میـدانستیـد کـه در طـول یـک ساعت قلب شما آنقدر سخت کار می کند کـه مــی تـوانــد انرژی حمل یک جسم یک تنی به اندازه یک کیلومتر از سطح زمین را تامین کند ؟

آیا میـدانستیـد کـه به طور متوسط نوزادانی که از مادران سیگاری متولد میشوند ۲۵۰ گرم کمتر وزن دارند و قدشان نیز کوتاهتر است

آیا میـدانستیـد کـه در هر ثانیه تقریبا۰۳۹; سه میلیون گلبول قرمز در بدن میمیرد ولی خوشبختانه در همان ثانیه سه میلیون گلبول قرمز در بدن ساخته میشود ؟

آیا میـدانستیـد کـه عسل به کمک دیاستازهایش چربی های اطراف قلب را آب می کند به همین دلیل مصرف آن به سالخوردگان و بیماران قلبی توصیه می شود ؟

آیا میـدانستیـد کـه کافئین قهوه میتواند در سیستم بدن شما به مدت شش تا دوازده ساعت باقی بماند ؟

آیا میـدانستیـد کـه در هنگام خنده، ششها تحت فشار زیاد ، مقدار زیادی هوا با سرعت صد کیلومتر در ساعت به بیرون پرتاب میکنند

آیا میـدانستیـد کـه ویتامین ب ۶ باعث خوشحالی و سرحال بودن میشود، این نوع ویتامین را میتوانید برای مثال با خوردن ماهی و جگر و موز و فندق بدست بیاورید ؟

آیا میـدانستیـد کـه برای جلوگیری از پوکی استخوان و سالم نگه داشتن دندانها، کافیست که روزی دو لیوان شیر بخورید
آیا میـدانستیـد کـه گریه و خنده از یک قسمت مغز ناشی میشوند و هر دو در حد متعادل در سلامت انسان موثرند ؟

آیا میـدانستیـد کـه بزرگترین عامل چربی خون کشیدن سیگار میباشد ؟

آیا میـدانستیـد کـه مغز بیشترین انرژی را در بدن مصرف میکند و بدین دلیل است که گرمتر از سایر نقاط بدن میباشد ؟

آیا میـدانستیـد کـه وجود مقداری یون کلسیم در نیمه چپ بدن علت قرار گرفتن قلب در این نیمه از بدن است ؟

آیا میـدانستیـد کـه سیب بیشتر از یک فنجان قهوه میتواند صبحها خواب را از سر بپراند و انسان را آماده کار کند ؟

آیا میـدانستیـد کـه افزایش میزان فسفر در خون میتواند باعث جدا شدن کلسیم از استخوان ها شود که در نهایت باعث ضعیف شدن استخوانها و شکسته شدن آنها میشود ؟
آیا میدانستید که بهترین روغن، روغن حیوانی است. روغن کنجد و زیتون هم بهترین روغن گیاهی هستند ؟

آیا میدانستید که بهترین نان، نانهای سبوس دار است مثل نان سنگک ؟

آیا میدانستید که پنیر پفک اغلب پنیر تلخ(پنیر فاسد) و گندیده تاریخ مصرف گذشته می باشد ؟

آیا میدانستید که اولین اتومبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران کرد ؟

آیا میدانستید که سمورهای دریایی هنگام خوابیدن دستهای هم را می گیرند تا همدیگر را گم نکنند ؟

آیا میدانستید که ایرانیان در ۲۵۰۰ سال پیش در تخت جمشید دارای صفحات پخش موسیقی بوده اند ؟

آیا میدانستید که نوزاد انسان بیش از ۳۰۰ استخوان دارد که با رشد بعضی از آنها به یکدیگر جوش می خورند ؟

آیا میدانستید که تقریباً یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را ماهیچه تشکیل می دهد ؟

آیا میدانستید که لایه بیرونی پوست انسان هر ۲ هفته یکبار با سلولهای جدید تعویض می شود ؟

آیا میدانستید که خوردن یک سیب اول صبح، بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی می‌شود ؟

آیا میدانستید که مادر و همسر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بوده اند ؟

آیا میدانستید که بیشترین سر دردهای معمولی از کم نوشیدن آب می باشد ؟

آیا میدانستید که سس کچاپ در سال ۱۸۳۰ به عنوان یک دارو به فروش می‌رفته است ؟

آیا میدانستید که دانشمندان ثابت کرده اند که بوی گل سرخ ترکیبی از بوی ۴۰ نوع گل مختلف است ؟

آیا میدانستید که طبیعت سیاره اورانوس بر خلاف زمین است یعنی دو قطبش گرم و قسمت های استوایی آن بسیار سرد است ؟

آیا میدانستید که سوسک ها مقاوم ترین موجودات در برابر گرسنگی هستند. آنها می توانند یک ماه بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند ؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *