آزمونهای علمی

1- آزمون علمی امیدان بهمن ماه

2 – آزمون علمی قلمچی تبزهوشان 80 تست

3 – آزمون پیشرفت تحصیلی پنجم ابتدایی

4 – آزمون علمی قلمچی 10 اردیبهشت

5 – آزمون علمی گاج باپاسخ پنجم ابتدایی

6 – آزمون علمی پنجم ابتدایی

7 – آزمون پیشرفت تحصیلی پنجم ابتدایی

8 – آزمون علمی گاج دیماه پنجم ابتدایی

9 – آزمون علمی تیزهوشان گاج پنجم ابتدایی

10 – آزمون علمی تیزهوشان (80تست)

11 – آزمون علمی پایه ی پنجم (1)

12 – آزمون علمی پایه ی پنجم (2)

13 – آزمون علمی پایه ی پنجم (مهرماه)

14 – آزمون علمی پایه ی پنجم (3)

15 – آزمون علمی پایه ی پنجم (4)اردیبهشت

16 – آزمون علمی پایه ی پنجم (5)