آزمونهای علمی

1- آزمون علمی پایه ششم

2- آزمون علمی پایه ششم(2)

3- آزمون علمی پایه ششم(3)

4 – آزمون پیشرفت تحصیلی(1)

5- آزمون پیشرفت تحصیلی(2)

6 – آزمون پیشرفت تحصیلی(3)

7 – آزمون پیشرفت تحصیلی مهرماه(4)

8 – آزمون علمی اسفندماه

9 – آزمون علمی ششم ابتدایی(4)

10 – آزمون علمی ششم ابتدایی(5)

11 – آزمون علمی ششم ابتدایی(6)

12 – آزمون علمی ششم ابتدایی(7)

13 – آزمون علمی ششم ابتدایی(8)

14 – آزمون علمی ششم ابتدایی(9)

15 – آزمون علمی ششم ابتدایی(10)

16 – آزمون علمی ششم ابتدایی(11)

18 – آزمون علمی ششم ابتدایی(13)

19 – آزمون علمی ششم ابتدایی(14)

20 – آزمون علمی ششم ابتدایی(15)

21 – آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی(1)

22 – آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی(2)

23 – آزمون پیشرفت تحصیلی بهمن ماه

24 – آزمون علمی (16)

25 – آزمون تیزهوشان اسفند ماه 95

26 – آزمون تیزهوشان سراسری (96-95)

27 – آزمون علمی کانون (6آزمون)

28 – آزمون علمی دلفین (1)

29 – آزمون علمی دلفین 60 تست(2)

30 – آزمون جامع شماره ی (1) 50تست

31 – آزمون جامع شماره ی (2) 30تست

32 – آزمون جامع شماره ی (3) 75تست

33 – آزمون جامع شماره ی (4) 65تست

34 – آزمون علمی ششم ابتدایی80 تست

35 – آزمون علمی قلمچی باپاسخ شماره ی (1)

36 – آزمون علمی قلمچی باپاسخ شماره ی (2)

37 – آزمون علمی قلمچی باپاسخ شماره ی (3)

38 – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (1)

39 – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (2

40 – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (3)

41 – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (4)

42 – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (5)

43 – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (6)

44 – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (7)

45 – آزمون تیزهوشان باپاسخ شماره ی (8)

46 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (16)

47 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (17)

48 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (18)

49 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (19)

50 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (20)

51 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (21)

52 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (22)

53 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (23)

54 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (24)

55 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (25)

56 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (26)

57 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (27)

58 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (28)

59 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (29)

60 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (30)

61 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (31)

62 – آزمون علمی پایه ی ششم شماره ی (32)

63 – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (1)

64 – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (2)

65 – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (3)

66 – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (4)

67 – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (5)

68 – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (6)

69 – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم شماره ی (7)

69 – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم آبان شماره ی (8)

70 – آزمون پیشرفت تحصیلی (گاج)پایه ی ششم آذر شماره ی (9)

71 – آزمون جامع پایه ی ششم باپاسخ شماره ی (1)

72 – آزمون جامع پایه ی ششم باپاسخ شماره ی (2)

73 – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (1)

74 – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (2)

75 – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (3)

76 – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (4)

77 – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (5)

78 – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (6)

79 – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (7)

80 – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (8)

81 – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (9)

82 – آزمون تستی ریاضی پایه ی ششم باپاسخ قلمچی شماره ی (10)

83 -نکات ریاضی تیزهوشان همراه باآزمون(آزمون علمی)

84 – المپیاد علمی پایه ی ششم دیماه

85 – آزمون علمی پایه ی ششم آبانماه

86 – آزمون تیزهوشان ششم(آزمایشی)

87 – آزمون تیزهوشان ورودی پایه ی ششم به هفتم(95-94)

88 – آزمون علمی شماره ی (1)ششم ابتدایی

89 – آزمون علمی شماره ی (2)ششم ابتدایی

90 – آزمون علمی شماره ی (3)ششم ابتدایی

91 – آزمون علمی شماره ی (4)ششم ابتدایی

92 – آزمون علمی شماره ی (5)ششم ابتدایی

93 – آزمون علمی شماره ی (6)ششم ابتدایی

94 – آزمون علمی شماره ی (7)ششم ابتدایی

95 – آزمون علمی شماره ی (8)ششم ابتدایی

96 – آزمون علمی شماره ی (9)ششم ابتدایی

97 – آزمون علمی شماره ی (10)ششم ابتدایی

98 – آزمون علمی شماره ی (11)ششم ابتدایی

99 – آزمون علمی شماره ی (12)ششم ابتدایی

100 – آزمون علمی شماره ی (13)ششم ابتدایی

101 – آزمون علمی شماره ی (14)ششم ابتدایی

102 – آزمون علمی شماره ی (15)ششم ابتدایی

103 – آزمون علمی شماره ی (16)ششم ابتدایی

104 – آزمون علمی شماره ی (17)ششم ابتدایی

105 – آزمون علمی شماره ی (18)ششم ابتدایی

106 – آزمون علمی شماره ی (19)ششم ابتدایی

107 – آزمون علمی شماره ی (20)ششم ابتدایی

108 – آزمون علمی مبتکران شماره ی (1)ششم ابتدایی

109 – آزمون علمی مبتکران شماره ی (2)ششم ابتدایی

110 – آزمون علمی مبتکران شماره ی (3)ششم ابتدایی

111 – آزمون علمی آینده سازان شماره ی (1)ششم ابتدایی

112 – آزمون علمی آینده سازان شماره ی (2)ششم ابتدایی

113 – آزمون علمی جامع رزمندگان (1)ششم ابتدایی

114 – آزمون علمی آذرماه ششم ابتدایی

115 – آزمون علمی بهمن ماه ششم ابتدایی

116 – آزمون علمی اردیبهشت ماه ششم ابتدایی

117 – آزمون علمی تیزهوشان ماه ششم ابتدایی

118 – آزمون علمی اسفند ماه باپاسخ ششم ابتدایی

119 – آزمون علمی هدفمند ششم ابتدایی

120 – آزمون علمی مرآت (1) ششم ابتدایی

121 – آزمون علمی مرآت (2) ششم ابتدایی

122 – آزمون علمی امیدان ششم ابتدایی

123 – آزمون علمی تیزهوشان(1) ششم ابتدایی

124 – آزمون علمی تیزهوشان(2) ششم ابتدایی

125 – آزمون علمی تیزهوشان(3) ششم ابتدایی

126 – آزمون علمی تیزهوشان(4) ششم ابتدایی

127 – آزمون علمی تیزهوشان(5) ششم ابتدایی

128 – آزمون علمی تیزهوشان(6) ششم ابتدایی

129 – آزمون علمی تیزهوشان(7) ششم ابتدایی

130 – آزمون علمی تیزهوشان(8) ششم ابتدایی

131 – آزمون علمی تیزهوشان(9) ششم ابتدایی

132 – آزمون علمی تیزهوشان(10) ششم ابتدایی

133 – آزمون علمی تیزهوشان(11) ششم ابتدایی

134 – آزمون علمی تیزهوشان(12) ششم ابتدایی

135 – آزمون علمی تیزهوشان(13) ششم ابتدایی

136 – آزمون علمی تیزهوشان(14) ششم ابتدایی

137 – آزمون علمی تیزهوشان(15) ششم ابتدایی

138 – آزمون علمی تیزهوشان(16) ششم ابتدایی

139 – آزمون علمی تیزهوشان(17) ششم ابتدایی

140 – آزمون علمی تیزهوشان(18) ششم ابتدایی

141 – آزمون علمی تیزهوشان(19) ششم ابتدایی

142 – آزمون علمی تیزهوشان(20) ششم ابتدایی

143 – آزمون علمی تیزهوشان(21) ششم ابتدایی

144 – آزمون علمی تیزهوشان(22) ششم ابتدایی

145 – آزمون علمی تیزهوشان(23) ششم ابتدایی

146 – آزمون علمی تیزهوشان(24) ششم ابتدایی

147 – آزمون علمی تیزهوشان(25) ششم ابتدایی

147 – آزمون علمی تیزهوشان(26) ششم ابتدایی

148 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان چهارمحال بختیاری)

149 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان البرز)

150 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان های آذربایجان شرقی- غربی – زنجان – اردبیل)

151 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان بوشهر)

152 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان ایلام)

153 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان اصفهان)

153 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان فارس)

154 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان قم)

155 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان گیلان

156 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان کرمان)

157 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان کرمانشاه)

158 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان خراسان شمالی)

159 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان مرکزی)

160 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان مرکزی)

161 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان مازندران- سمنان – شهرستانهای تهران)

162 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان تهران)

163 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان گلستان)

164 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان هرمزگان)

165 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان خراسان رضوی)

166 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان کهکیلویه وبویراحمد)

167 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان سیستان وبلوچستان)

168 – آزمون نمونه (ورودی پایه ی ششم به هفتم استان یزد)

169 – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (دوآزمون)شماره ی 5

170 – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (آبان)شماره ی 2

171 – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اذر)شماره ی 3

172 – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اذر1)شماره ی 3

173 – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اذر2)شماره ی 4

174 – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (بهمن 1)شماره ی 6

175 – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (بهمن2)شماره ی 8

176 – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اسفند1)شماره ی 9

177 – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اسفند2)شماره ی 10

177 – آزمون تیزهوشان پایه ی ششم (اسفند2)شماره ی 10

178 – آزمون جامع پایه ی ششم (1)ابانماه (1)

179 – آزمون جامع پایه ی ششم (2)ابانماه (2)

180 – آزمون جامع پایه ی ششم (3)آذر (1)

181 – آزمون جامع پایه ی ششم (4)آذر (2)

182 – آزمون جامع پایه ی ششم (5)آذر (3)

183 – آزمون جامع پایه ی ششم (6)دیماه (1)

184 – آزمون جامع پایه ی ششم (7)دیماه (2)

185 – آزمون جامع پایه ی ششم (8)دیماه (3)

186 – آزمون جامع پایه ی ششم (9)

187 – آزمون جامع پایه ی ششم (10) بهمن ماه

188 – آزمون جامع پایه ی ششم (11)

189 – آزمون جامع پایه ی ششم (12) باپاسخ

190 – آزمون جامع پایه ی ششم (13) باپاسخ

191 – آزمون جامع پایه ی ششم (14) باپاسخ

192 – آزمون جامع پایه ی ششم (15)

193 – آزمون جامع پایه ی ششم (16)

194 – آزمون پیشرفت تحصیلی رزمندگان پایه ی ششم (1)

195 – آزمون پیشرفت تحصیلی رزمندگان پایه ی ششم (2)

196 – آزمون پیشرفت تحصیلی رزمندگان پایه ی ششم (3)

197 – آزمون پیشرفت تحصیلی رزمندگان پایه ی ششم (4)

198 – آزمون پیشرفت تحصیلی رزمندگان پایه ی ششم (5)

199 – آزمون علمی اندیشمد پایه ی ششم (5)

200 – آزمون پیشرفت تحصیلی سبزور پایه ی ششم

201 – آزمون تلاش پایه ی ششم (50تست)

202 – آزمون تلاش پایه ی ششم 2(50تست)

201 – آزمون تلاش پایه ی ششم (50تست)

202 – آزمون علمی تیزهوشان (1)

203 – آزمون علمی تیزهوشان (2)

204 – آزمون علمی تیزهوشان (3)

205 – آزمون علمی تیزهوشان (فروردین 97)

206 – آزمون علمی هدفمند شاهد(مهرماه)