برگه‌ها

نمونه سوالات ریاضی پایه ششم ابتدایی

ریاضی

۱- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱)

۲- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۲)

۳- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۳)

۴- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۴)

۵- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۵)

۶- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۶)

۹- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۹)

۱۰- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۰)

۱۱- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۱)

۱۲- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۲)

۱۳- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۳)

۱۴- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۴)

۱۵- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۵)

۱۶- ریاضی پایه ششم نوبت اول(۱)

۱۷- ریاضی پایه ششم نوبت اول(۲)

۱۸- ریاضی پایه ششم نوبت اول(۳)

۲۰- ریاضی پایه ششم نوبت اول(۵)

۲۱- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۶)

۲۲- ریاضی پایه ششم (دانستنی)

۲۲- ریاضی پایه ششم (۴۲تست)

۲۳- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۷)

۲۴- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۸)

۲۵- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۱۹)

۲۶- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۲۰)

۲۷- ریاضی پایه ششم نوبت دوم(۲۱)

۲۸- ریاضی پایه ششم (مساحت)

۲۹- ریاضی پایه ششم (اندازه گیری)

۲۹- ریاضی پایه ششم (تمرین کسر)

۳۰- ریاضی پایه ششم (۲۰تست)

۳۱- ریاضی پایه ششم (۲۰تست)(۲)

۳۲- ریاضی پایه ششم (۲۱تست)(۳)

۳۳- ریاضی پایه ششم (۱۲تست)

۳۴- آزمون ورودی تیزهوشان(۹۵-۹۴)

۳۵- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۲)

۳۶- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۳)

۳۷- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۴)

۳۸- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۵)

۳۹- آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۶)

۴۰ – آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۷)

۴۱ – آزمون نوبت دوم پایه ی ششم(۲۸)

۴۲ – آزمون تیزهوشان (۱۵تست)

۴۳ – آزمون تیزهوشان (۷۵تست)

۴۴ – آزمون تیزهوشان (۸۰تست)

۴۵ – آزمون تیزهوشان (۸۰تست)۲

۴۶ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۲۹)

۴۷ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۳۰)

۴۸ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۳۱)

۴۹ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۳۲)

۵۰ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۳۳)

۵۱ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۷)

۵۲ – آزمون نوبت دوم ششم ابتدایی (۸)

۵۳ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(۱)

۵۴ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(۲)

۵۵ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی فصل(۳)

۵۶ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی ۸۰ تست

۵۷ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱)

۵۸ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲)

۵۹ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳)

۶۰ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۴)

۶۱ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۵)

۶۲ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۶)

۶۳ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۷)

۶۴ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۸)

۶۵ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۹)

۶۶ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۰)

۶۷ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۱)

۶۸ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۲)

۶۹ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۳)

۷۰ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۴)

۷۱ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۵)

۷۲ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۶)

۷۳ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۷)

۷۴ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۸)

۷۵ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۱۹)

۷۶ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۰)

۷۷ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۱)

۷۸ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۲)

۷۹ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۳)

۸۰ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۴)

۸۱ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۵)

۸۲ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۶)

۸۳ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۷)

۸۴ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۸)

۸۵ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۲۹)

۸۶ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳۰)

۸۷ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳۱)

۸۸ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳۲)

۸۹ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳۳)

۹۰ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (۳۴)

۹۱ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان (۴۰تست)

۹۲ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه فصل(۱-۲-۳)(۱)

۹۳ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه فصل(۱-۲-۳)(۲)

۹۴ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(۱)

۹۵ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(۲)

۹۶ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(۳)

۹۷ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم

۹۸ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی (سطح وحجم)

۹۹ – ریاضی ششم ابتدایی (۲۵۰تست تیزهوشان)

۱۰۰ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(۴)

۱۰۱ – آزمون ریاضی ششم ابتدایی دیماه(۵)

۱۰۲ – آزمون علمی ریاضی ششم ابتدایی(آزمایشی)

۱۰۳ – آزمون علمی ریاضی ششم ابتدایی(۹۰تست)

۱۰۴ – ریاضی ششم ابتدایی(۵۰تست) حل مسئله

۱۰۵ – ریاضی ششم ابتدایی الگویابی(۲۰تست)

۱۰۶ – آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی به روش تیمز

۱۰۷ -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(فایل آموزشی انواع زاویه)

۱۰۸ -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(اعداداعشاری)

۱۰۹ -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(دیماه)

۱۱۰ -ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی(فصل  ۲)

۱۱۱ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی

۱۱۲ -آزمون ریاضی پایه ی  ششم ابتدایی