برگه‌ها

نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم ابتدایی

ریاضی

۱- آزمون ریاضی پایه چهارم اسفند ماه(۱)

۲- آزمون ریاضی پایه چهارم اسفند ماه(۲)

۳- آزمون ریاضی پایه چهارم اسفند ماه(۳)

۴- آزمون ریاضی پایه چهارم اسفند ماه(۴)

۵ – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(۱)

۶ – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(۲)

۷ – آزمون ریاضی پایه چهارم ابتدایی نوبت دوم(۳)

۸ – فایل آموزشی ریاضی چهارم ابتدایی (الگوها)

۹ – ریاضی پایه ی چهارم ۴۰ سوال (تیمز)

۱۰ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم فصل ۲

۱۱ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم بهمن ماه

۱۲ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم فصل ۳

۱۳ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم فصل ۷

۱۴ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (عددنویسی)

۱۵ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (مهرماه)

۱۶ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (کانگورو)

۱۷ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (اعداداعشاری)

۱۸ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (بهمن ماه ۱)

۱۹ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (بهمن ماه ۲)

۲۰ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (فصل۲)

۲۱ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (فصل۲و۳)

۲۲ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (فصل۵)

۲۳ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (کسرهای مساوی)

۲۴ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (مسئله)

۲۵ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم (مهرماه)

۲۶ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی(تقسیم)

۲۷ – آزمون ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی(آبانماه)

۲۸ – فایل آموزشی تقسیم شماره ی (۲)

۲۹ – آزمون ریاضی چهارم ابتدایی (تساوی کسرها)

۳۰ – ریاضی چهارم ابتدایی (دانستنی بخش پذیری)

۳۱ – ریاضی چهارم ابتدایی (۴۲تست)

۳۲ – ریاضی چهارم ابتدایی (اعدادوالگوها)

۳۳ – ریاضی چهارم ابتدایی (نکات ریاضی همراه با تمرین ۲۷ صفحه)

۳۴ – ریاضی چهارم ابتدایی (مجموعه سوال ریاضی ۱۲۰ سوال)

۳۵ – ریاضی چهارم ابتدایی (۷۰ تست ریاضی چهارم)

۳۶ – ریاضی چهارم ابتدایی (۱۶ تست ریاضی چهارم)

۳۷ – ریاضی چهارم ابتدایی (۱۰۰ تست ریاضی چهارم)

۳۸ – ریاضی چهارم ابتدایی ( تست نمونه ۱)

۳۹ – ریاضی چهارم ابتدایی ( تست نمونه ۲)

۴۰ – ریاضی چهارم ابتدایی تست ( آزمون علمی ۹۵-۹۴)

۴۰ – ریاضی چهارم ابتدایی تست ( تیزهوشان گاج)