برگه‌ها

کتابهای الکترونیک پایه سوم ابتدایی

کتابهای الکترونیک

۱- کتاب درسی فارسی خوانداری(پایه ی سوم ابتدایی)

۲ – کتاب درسی فارسی نوشتاری(پایه ی سوم ابتدایی)

۳ – کتاب درسی مطالعات اجتماعی(پایه ی سوم ابتدایی)

۴ – کتاب درسی علوم(پایه ی سوم ابتدایی)

۵ – کتاب درسی ریاضی(پایه ی سوم ابتدایی)

۶ – کتاب درسی هدیه های آسمان(پایه ی سوم ابتدایی)

۷ – کتاب درسی قرآن(پایه ی سوم ابتدایی)

نمونه سوالات ریاضی پایه سوم ابتدایی

ریاضی

۱- ریاضی پایه سوم نوبت دوم

۲- ریاضی پایه سوم نوبت دوم(۱)

۳ – ریاضی پایه سوم (۱)

۴- ریاضی پایه سوم (۲)

۵ – ریاضی پایه سوم (۳)

۶ – ریاضی پایه سوم(مسئله)

۷ – ریاضی پایه سوم ابتدایی آبانماه

۸ – ریاضی پایه سوم ابتدایی (درس کیلوگرم)

۸ – ریاضی پایه سوم ابتدایی (درس محیط اشکال)