ویژگی های اسیدهای قوی(علوم ششم)

▪اسیدهای قوی پس از انحلال در آب تقریبا به طور کامل تفکیک می شوند.

▪یونش اسیدهای قوی بصورت کامل و یکطرفه می باشد.

▪غلظت یون هیدرونیوم در اسیدهای قوی با غلظت اسید برابر است به جز سولفوریک اسید.

▪سولفوریک اسید یک اسید قوی دو پروتون دار است که جدا شدن اولین پروتون آن یکطرفه و کامل ولی جدا شدن دومین پروتون تعادلی است.

▪در سولفوریک اسیدبه ازای هر مول اسید، بیش از یک مول هیدرونیم پدید می آید.

▪قدرت اسیدی ۷ اسید قوی به صورت زیر است:.
HClO4 > HClO3 > HI > HBr > HCl > H2SO4 > HNO3

▪هر چه اسید قویتر باشد، باز مزدوج آن ضعیفتر بوده و پایداری بیشتری دارد (آبکافت نمی شود.

نام متداول و علمی چند اسید

جوهر مورچه= فرمیک اسید

اسید معده =هیدروکلریک اسید

جوهر سرکه =ستیک اسید

ویتامینC = آسکوربیک اسید

اسید باتری =سولفوریک اسید

جوهر لیمو= سیتریک اسید

جوهر ترشک =اگزالیک اسید (اسید موجود در ریواس و اسفناج)

اسید موجود در نوشابه =فسفریک اسید

اسید موجود در شیر ترش شده= لاکتیک اسید

اسید آروماتیک موجود در تمشک و پوسته

ساختمان فعل(فارسی ششم)

 ساختمان فعل

ساده / پیشوندی / مرکب

 فعل ساده : بن آن تنها یک تکواژ دارد ،به عبارتی فعلی که تنها اجزای اصلی بخش زمان ها در آن دخالت دارد.
مثل :می رفتم .خواهم نوشت .دیده اند . شد و…

پیشوندی : پیشوند های “فرا ،فرو، در، بر ، ور، وا، باز، پس ..” چنان چه به فعل افزوده شود ،پیشوندی نامیده می شود چه معنی فعل تغییر یابد و چه تغییر نیابد .
برداشته است ، فرو رفت ، فرو خزید و..

فعل مرکب :

اسم /صفت +فعل ساده: روی داد ،
دوست داشت ، دراز کشیده بود .

حرف اضافه +اسم +فعل ساده: به دست آورده بود ، از کار افتادند ، به سر می برد

گروه فعلی (کنایه های فعلی ):دل بر کند،
سر در آورد ، دست و دل بازی می کرد.

راه تشخیص فعل ساده از مرکب:
۱_جز پیشین فعل مرکب نقش پذیر نیست .
۲_جز پیشین فعل مرکب گسترش پذیر نیست .
۳_فعل مرکب یک تکیه می گیرد .
وسط فعل مرکب نمی توان مکث کرد .

علی دراز کشید .(مرکب)
دراز تر کشید.

علی مدادش را تیز کرد .(ساده)
تیز تر کرد