مطالب توسط یوسف رحیمی

آﻳﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ آدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟

آیامیدانستید آﻳﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ آدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺎﻫﻨﺪ ؟ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﭘﻮﺳﺖ رﻧﮕﺪاﻧﻬﺎی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻼﻧﻴﻦ وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ اﺳﺖ […]

چرا آسمان آبی وخورشیدزردرنگ است؟

چرا آسمان آبی است؟ نور خورشید پیش از آن که به زمین برسد باید از لایه جو بگذرد. نور خورشید در راه رسیدن به زمین با ذرات بسیاری برخورد می کند: غبار، ذرات آب که در هوا شناورند و غیره. نور خورشید توسط این ذرات منحرف شده و به عبارتی به اشعه های مختلفی تجزیه […]