مطالب توسط یوسف رحیمی

صداهای قلب

صدای اول قلب:مربوط به بسته شدن دریچه های دو لتی و سه لتی می شود که با شروع انقباض بطن با گوشی پزشکی قابل شنیدن است.این صدا گنگ،کشیده و قوی می باشد و شبیه حرف “لوپ” می باشد. صدای دوم قلب:دریچه ی سینی شکل در مدخل ورودی سرخرگ ها وجود دارد و از برگشت خون […]

ساختمان چشم انسان (آناتومی چشم)

ساختمان چشم شبیه یک کره است. در قسمت جلوی این کره یک پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارد. نور از محیط خارج وارد قرنیه شده پس از عبور از مردمک به عدسی می رسد. کار اصلی چشم آن است که نورهایی را که از خارج دریافت می کند طوری روی پرده شبکیه متمرکز کند […]